Hisn Al Muslim - 75$16,7(5$7,217$ $DERXW QQXUVH D RRSRRO...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ú 75$16/,7(5$7,21±7$%/( $±±±±±DERXW ± ²± ²¤³Ó å Q±±±±±±±±±±±±±±±±±±QXUVH ´ D FD W í RR±±±±±±±±±±±±±±±±SRRO õ ± R±±±±±±±±±±±±±±RQ Õ T±±±±±±±±TXHHQ±³±´Nµ±VRXQG±PDGH± LQ±EDFN±RI±WKURDW É $$±±±±±VD\±´Dµ±WZLFH±GLVWLQFWO\± ZLWK±DQ±RSHQ±PRXWK±±±±±±±±±±±± - U±±±±±±±±±UDEELW±³UROOHG±´Uµ±VRXQG±±VLPLODU±WR±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 6SDQLVK±´Uµ±¶ µ E±±±±±±±±ER[ Μ VK±±±±±±±±VKLS © G±±±±±±±±GRRU V±±±±±±±±±±VHD ½ G KHDY\±´Gµ±VRXQG±³±RSHQ±MDZ±EXW±NHHS±OLSV±WLJKWO\± URXQG±L·H±¸±GXK ¹ V KHDY\±´Vµ±VRXQG±³±RSHQ±MDZ±EXW±NHHS±±±OLSV±WLJKWO\±± URXQG ñ HH±± IHHW±±±±±±±±±±±± · W±±±±±±±±WDQ Ñ I±±±±±±±±±±ILVK Á KHDY\±´±Wµ±VRXQG±³±RSHQ±MDZ±EXW±NHHS±OLSV± VOLJKWO\±±URXQG±¶ Í JK±±±±±±±WKH±VRXQG±\RX±PDNH±ZKHQ±JDUJOLQJ±³7RXFK±YHU\±EDFN± RI±WRQJXH±WR±YHU\±±EDFN±RI±PRXWK ¸ WK±±±±±±±±±WKLQN ð ë K±±±±±±±±±KDW « WK WKH ¡ K KHDY\±´±Kµ±VRXQG±³GURS±EDFN±RI±WRQJXH±WR±RSHQ±EDFN± RI±±WKURDW¹±WKHQ±IRUFH±DLU±RXW± IRUµKµ Å WK ´WKµ±VRXQG±DV±LQ±´WKHµ±EXW±KHDYLHU±³RSHQ±MDZ±±EXW± NHHS±OLSV±VOLJKWO\±URXQG¶ º ²± »®¼Û ,±±±±±±±±±±LQN ² ÷ ä¿ X±±±±±±±±±SXW ¾ M±±±±±±±±±±±MDU ø í Z±±±±±±±±ZDWHU Ù N±±±±±±±±±±±NLW ø ± ²± ï º±±±±±±SURQRXQFH±WKH±OHWWHU±EHIRUH±EXW±FXW±LW±VKRUW±E\±± VWRSSLQJ±VXGGHQO\ ¥ NK±±±±±±±±JUDYHO\±´Kµ±VRXQG±³WRXFK±EDFN±RI±WRQJXH±±WR±URRI± RI±PRXWK±DQG±±IRUFH±DLU±RXW¶ ø ñ \±±±±±±±±\DUQ Ý O±±±±±±±±±±±±ORRN ¯ ]±±±±±±±±]HEUD á P±±±±±± PDQ ³»¶±LV±WR±PDNH±VRPH±ZRUGV±HDVLHU±WR±UHDG
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
û %ROG± OHWWHUV±DUH±VLOHQW±²L²H±Z³±ZULWH ú ²±:KHQ±ZDNLQJ±XS ´ ú µ -î¸ ð Jè ß ± ± êôß² ô í ³è ðô ´³ã ô µ ³ã ± ô ª ðø Ì ô ¶ ³ç³ô ðø £ ô µ ñ¬ ÷ ß± ö ê ÷ à ö ß õ ª ðø ä ô ¤ß± ² $OK DPGX±OLOOD KLO¶ODWK HH±DK \D QD ED$$GD±PD DPD WDQD ZD¶LOD\KLQ¶QXVKRRU² Μ$OO±SUDLVH±LV±IRU±$OO D K±ZKR±JDYH±XV±OLIH±DIWHU±KDYLQJ±WDNHQ±LW±IURP±XV±DQG±XQWR±+LP±LV± WKH±UHVXUUHFWLRQ ²· ´ û µ 7KH±3URSKHW± U VDLG±³±Μ:KRHYHU±DZDNHV±DW±QLJKW±DQG±WKHQ±VD\V ³ ðàË ± ô îëí ± ì ª ð ä ô ¤ß± ± õ êßí ± õ Ú ð à õ äß± ± õ êß ± ì êß ± ô Úó® ðô · û õ é ô ª ðø £ ô í õ ê ÷ àß± ÷ û² ± ô êß² ± û ì ®óª× ± óï ò· ± ÷ ÞÛ ± ÷ òàÌß± ± ö ê ÷ àß³¶ ± ÷ ± ¹ ÷ î× ± û ô í ô Ýî ô £ û ô í ì ® ô ºÛµ ± õ ±í ± õ ± ÷ ± ô êß² ± ûí ± ì  õ ª ðø ä¤ß±í ± ìö ± ô 峤 ø º ðõ » âôÈÌß± ² /D LOD KD± LOODO¶OD KX± ZDK GDKX± OD
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/20/2011 for the course ACCT 502 taught by Professor Hassanouda during the Spring '11 term at German University in Cairo.

Page1 / 57

Hisn Al Muslim - 75$16,7(5$7,217$ $DERXW QQXUVH D RRSRRO...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online