H11 schadevergoeding.pdf - H11 schadevergoeding Wat is schade Schade nadelige verschil tussen de toestand die zou geweest zijn als wanprestatie niet is

H11 schadevergoeding.pdf - H11 schadevergoeding Wat is...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

H11 schadevergoeding Wat is schade? - Schade: nadelige verschil tussen de toestand die zou geweest zijn als wanprestatie niet is gepleegd en de toestand die is ontstaan door wanprestatie o Kan op 2 manieren een verbintenis tot betaling van schadevergoeding ontstaan: 1. Tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (art. 6:74 BW) Voorwaarden: Schade Toerekenbaarheid Causaal verband 2. Onrechtmatige daad verricht (Art. 6:162 BW) Voorwaarden: Schade Toerekenbaarheid Causaal verband Welke schade wordt vergoed? - Schade kan op de volgende 2 manieren vergoed worden: o Vermogensschade (materiele schade): Geleden verlies en gederfde winst betalen Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade betalen Redelijke kosten tot vaststelling van schade en aansprakelijkheid betalen Deze kosten moeten wel redelijk gemaakt worden en de omvang moet binnen redelijke grenzen blijven Kosten ter verkrijging van voldoende buiten rechte betalen (kosten van ingebrekestelling en buitenrechtelijke incassokosten art. 6:96 lid 2) Incassokosten voor consumenten is een percentage van het verschuldigde bedrag o Ander nadeel (immateriële schade, smartengeld) (Art. 6:95 BW): Smartengeld betalen Bij letsel Bij aantasting van eer en goede naam Nagedachtenis aan zijn naaste familieleden - Vormen van schadevergoeding: o Geld: o Vordering: (rechter geeft de mogelijkheid kracht te zetten bij een vordering d.m.v. een dwang som als de vordering niet wordt nageleefd) Verbod van een bepaalde gedraging: verbod om bepaalde foto of artikel te publiceren (verbod om iets te doen)
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Spring '17
 • Dirven
 • Redelijke kosten

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes