E_d_filosofie_2020_var_06_LSK.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_filosofie_2020_var_06_LSK.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la filosofie Varianta 6 Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Filosofie Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. I. TÉMA (30 bodov) Napíšte na skúškový hárok zodpovedajúce písmeno správnej odpovede pre každé z nižšie uvedených zadaní. Pri každom zadaní je správna len jedna zo štyroch uvedených možností. 1. Vo filozofii problematika zmyslu života je v súvzťažnosti s: a. politickou autoritou b. ľudským poslaním c. postačujúcou podmienenosťou d. verejnou autoritou 2. Medzi morálne teórie sa zaraďuje:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes