E_d_economie_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_economie_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la economie Varianta 6 Barem de evaluare ș i de notare Pagina 1 din 1 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Economie BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar Se puncteaz ă orice formulare/modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. SUBIECTUL I (30 de puncte) câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 r ă spunsuri corecte, astfel: 1-d, 2-d, 3-d, 4-a, 5-b, 6-b, 7-c, 8-d, 9-b, 10-c 10x3p= 30 de puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1.
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes