E_d_economie_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_economie_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la economie Varianta 6 Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Economie Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. I. TÉTEL (30 pont) Írja a vizsgalapra a helyes válaszok bet ű jelét! 1. Ha egy ékszerkészítőlecsiszol egy gyémántot és saját használatára szánt gyűrűbe foglalja, akkor az elkészített ékszer a.minőségi áru b.elsődleges jószág c.műalkotás d.gazdasági jószág 3 pont 2. A mez ő gazdasági termel ő i piacokon megnyilvánuló verseny: a. tökéletes verseny c. egy homogén típusú oligopólium b. monopólium d. monopolisztikus verseny 3 pont 3. A munka termelékenységét nem befolyásolja: 3 pont 4. A gazdasági mutató, amely kifejezi a bankok által az adósoknak felszámolt kamat és a betéteseknek fizetett kamat közötti különbséget:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes