E_d_chimie_organica_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_chimie_organica_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la chimie organic ă Varianta 6 Barem de evaluare ş i de notare Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ţ ional 2020 Proba E. d) Chimie organic ă BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Varianta 6 Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A. 10 puncte 1. F; 2. A; 3. A; 4. F; 5. F. (5x2p) Subiectul B. 10 puncte 1. b; 2. c; 3. d; 4. d; 5. b. (5x2p) Subiectul C. 10 puncte 1. d; 2. e; 3. c; 4. f; 5. a. (5x2p) SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Subiectul D. 1. a. notarea denumirii clasei de hidrocarburi din care face parte hidrocarbura (H): clasa alchinelor (1p) b. notarea denumirii ș tiin ț ifice (I.U.P.A.C.) a hidrocarburii (H): 4,5,5,7-tetrametil-2-octin ă (1p) 2 p 2. a. notarea num ă
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes