E_d_filosofie_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_filosofie_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la filosofie Varianta 6 Barem de evaluare ş i de notare Pagina 1 din 1 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Filosofie BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar. Se puncteaz ă oricare alte formul ă ri / modalit ăţ i de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. SUBIECTUL I (30 de puncte) câte 3 puncte pentru fiecare r ă spuns corect, astfel: 1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-c, 6-b, 7-d, 8-b, 9-a, 10-b 10x3p= 30 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) A. câte 4 puncte pentru fiecare asociere corect ă , astfel: a-3 b-2 c-1 d-5 4x4p=
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes