E_d_Informatica_2020_sp_SN_C_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u021biei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_Informatica_2020_sp_SN_C_var_06_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ț iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la informatic ă Varianta 6 Limbajul C/C++ Filier ă teoretic ă , profil real, specializare ș tiin ț e ale naturii Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Informatic ă Limbajul C/C++ Varianta 6 Filier ă teoretic ă , profil real, specializare ș tiin ț e ale naturii Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Identificatorii utiliza ț i în rezolv ă ri trebuie s ă respecte preciz ă rile din enun ț (bold), iar în lipsa unor preciz ă ri explicite, nota ț iile trebuie s ă corespund ă cu semnifica ț iile asociate acestora (eventual în form ă prescurtat ă ). Datele de intrare se consider ă corecte, validarea lor nefiind necesar ă . SUBIECTUL I (20 de puncte) Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrie ț i pe foaia de examen litera corespunz ă toare r ă spunsului corect. Fiecare r ă spuns corect se noteaz ă cu 4 puncte. 1. Indicați valoarea expresiei C/C++ alăturate. 3+5.0/2+2 a. 2 b. 5 c. 6 d. 7.5 2. În secvența de mai jos, toate variabilele sunt de tip întreg. for(i=0;i<7;i++) { for(j=0;j<7;j++) if(...........) cout<<< ; | printf(< ); else cout<<> ; | printf(> ); cout<<endl; | printf(\n); } > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > < > > > > > < < < > > > < < < < < > Indica ț i expresia care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma execut ă rii secven ț ei ob ț inute, s ă se afi ș eze pe ecran caracterele din figura de mai sus, în aceast ă ordine.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes