E_d_logica_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Politici \u015fi Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de bacalaureat

E_d_logica_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educaţiei și...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ş i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la logic ă , argumentare ș i comunicare Varianta 6 Pagina 1 din 3 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Logic ă , argumentare ș i comunicare Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. I. TÉTEL (30 pont) A. Írjátok a vizsgalapra az alábbi kijelentésekkel kapcsolatos helyes válaszoknak megfelel ő bet ű ket! Csak egyetlen helyes válaszlehet ő ség létezik. 1. A bizonyítás szerkezetében nemszerepel: a. a bizonyítandó tétel b. a bizonyítás alapja c. a bizonyítás kritériuma d. a bizonyítási eljárás 2. Egy deduktív következtetés akkor közvetlen, ha: 3. Az iskolásés a középiskolás fogalmak közt: 4. A Minden tavaszi virágnak kellemes illata vankijelentés logikai predikátuma a:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes