E_d_chimie_organica_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_chimie_organica_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la chimie organic ă Varianta 6 Pagina 1 din 3 Examenul de bacalaureat na ţ ional 2020 Proba E. d) Chimie organic ă Varianta 6 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A. Citi ţ i urm ă toarele enun ţ uri. Dac ă aprecia ţ i c ă enun ţ ul este adev ă rat, scrie ţ i num ă rul de ordine al enun ţ ului ş i litera A. Dac ă aprecia ţ i c ă enun ţ ul este fals, scrie ţ i num ă rul de ordine al enun ţ ului ş i litera F. 1. Acidul acetilsalicilic are formula molecular ă C 9 H 8 O 3 . 2. Reac ţ ia de izomerizare a n -butanului este un proces reversibil. 3. Naftalina ș i toluenul formeaz ă un amestec omogen. 4. Anhidrida acetic ă are în molecul ă 2 atomi de carbon primar. 5.În mediu acid, valina are structurăamfionică. 10 puncte Subiectul B. Pentru fiecare item de mai jos, nota ţ i pe foaia de examen num ă rul de ordine al itemului înso ţ it de litera corespunz ă toare r ă spunsului corect. Fiecare item are un singur r ă spuns corect. 1. Dehidrogenarea n -butanului este o reac ț ie de: a.adiție; c.substituție; b.eliminare; d.transpoziție. 2.Se formeazălegături covalente carbon-carbon în reacția de: 3.Celuloza este solubilăîn:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes