E_d_geografie_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_geografie_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la geografie Varianta 6 Pagina 1 din 4 Examenul de bacalaureat na ţ ional 2020 Proba E. d) Geografie Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ș i toate profilurile ș i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ț ia profilului militar Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Harta de mai sus se refer ă la subiectul I A – D. Pe hart ă sunt marcate state cu litere ş i ora ş e - capital ă cu numere. A. Preciza ţ i: 1. numele statului marcat, pe hart ă , cu litera G ; 2. numele ora ş ului-capital ă marcat, pe hart ă , cu num ă rul 12 . 4 puncte B. Scrie ţ i, pe foaia de examen, r ă spunsurile corecte care completeaz ă afirma ţ iile de mai jos: 1. Ora ș ul-capital ă Kiev este marcat, pe hart ă , cu num ă rul ... 2. Statul marcat, pe hart ă , cu litera B se nume ș te ... 3. Ora ș ul-capital ă marcat, pe hart ă , cu num ă rul 11 se nume ș te ... 6 puncte C. Scrie ţ i, pe foaia de examen, litera corespunz ă toare r ă spunsului corect pentru fiecare dintre afirma ţ iile de mai jos: 1.Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7este capitala statului: a.Belarus b.Estonia c.Finlanda d.Lituania 2 puncte
Image of page 1
Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la geografie Varianta 6 Pagina 2 din 4
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes