E_d_geografie_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_geografie_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la geografie Varianta 6 Barem de evaluare ş i de notare Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ţ ional 2020 Proba E. d) Geografie BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ș i toate profilurile ș i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ț ia profilului militar Se puncteaz ă orice formulare/modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea la 10 a punctajului total ob ț inut pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) A. Se acord ă câte 2p pentru fiecare r ă spuns corect: 1. G – Fran ț a; 2. 12 – Oslo. Total (1+2) = 4 puncte B. Se acord ă câte 2p pentru fiecare r ă spuns corect: 1. 13; 2. Danemarca; 3. Belgrad. Total (1+2+3) = 6 puncte C. Se acord ă câte 2p pentru fiecare r ă spuns corect: 1. d ; 2. a ; 3. a ; 4. a ; 5. c . Se accept ă ș i alte forme de scriere a r ă spunsului corect (de ex. 5.c Bruxelles sau 5. Bruxelles). Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte D. Se acord ă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ă între clima Italiei ş i clima Regatului Unit al Marii Britanii ș i Irlandei de Nord. Pentru r
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes