E_d_Informatica_2020_sp_SN_bar_06.pdf - Ministerul Educa\u021biei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_Informatica_2020_sp_SN_bar_06.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ț iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la informatic ă Varianta 6 Filier ă teoretic ă , profil real, specializare ș tiin ț e ale naturii Barem de evaluare ș i de notare Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Informatic ă BAREM DE EVALUARE Ș I DE NOTARE (comun pentru limbajele C/C++ ș i Pascal) Varianta 6 Filier ă teoretic ă , profil real, specializare ș tiin ț e ale naturii Se puncteaz ă oricare alte modalit ăț i de rezolvare corect ă a cerin ț elor. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acord ă frac ț iuni de punct. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ț irea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. Utilizarea unui tip de date care dep ăș e ș te domeniul de valori precizat în enun ț este acceptat ă dac ă acest lucru nu afecteaz ă corectitudinea în func ț ionarea programului. SUBIECTUL I (20 de puncte) 1d 2b 3c 4c 5a 5x4p. SUBIECTUL al II - lea (40 de puncte) 1. a) R ă spuns corect: 1 1 1 0 0 6p. Se acord ă numai 2p. dac ă s-a precizat conform cerin ț ei, pe pozi ț ia corespunz ă toare, doar o valoare, numai 3p. dac ă sunt precizate conform cerin ț ei, pe pozi ț iile corespunz ă toare, doar dou ă valori, numai 4p.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Summer '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes