E_d_fizica_tehnologic_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u021biei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_fizica_tehnologic_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Ministerul Educa ț iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la Fizic ă 1 A. Mecanic ă Filiera tehnologic ă – profilul tehnic ş i profilul resurse naturale ş i protec ţ ia mediului Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Fizic ă Filiera tehnologic ă – profilul tehnic ş i profilul resurse naturale ş i protec ţ ia mediului Sunt obligatorii toate subiectele din dou ă arii tematice dintre cele patru prev ă zute de program ă , adic ă : A. MECANIC Ă , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC Ă , C. PRODUCEREA Ş I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Ă Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. A. MECANIC Ă Varianta 6 Se consider ă accelera ţ ia gravita ţ ional ă 2 m/s 10 = g . I. Pentru itemii 1-5 scrie ţ i pe foaia de r ă spuns litera corespunz ă toare r ă spunsului corect. (15 puncte) 1.Un autoturism se deplaseazăcu vitezăconstantăpe o şosea rectilinie. Viteza autoturismului este un vector orientat: a.în sensul greutății autoturismului b.în sens contrar greutății autoturismului c.în sensul deplasării autoturismului d.în sens contrar deplasării autoturismului. (3p) 2.Simbolurile fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia legii lui Hooke este datăde relaţia: 0 0 1 S F E = 0 0 F ES = 0 0 = ES k 0 0 ES k = (3p) 3.Unitatea de măsurăa puterii mecanice este: 4.Un corp având masa kg2=meste ridicat cu vitezăconstantăprin intermediul unui fir ideal. Tensiunea din fir are valoarea: 5.Asupra unui corp având masa kg10=m, aflat iniţial în repaus, acţioneazăo forţărezultantăa cărei dependenţăde timp este redatăîn graficul din figura alăturată. Accelerația corpului la momentul s4=tare valoarea: a.2m/s5,0b.2m/s5c.2m/s25d.2m/s50(3p) II. Rezolva ţ i urm ă toarea problem ă : (15 puncte) Sistemul de corpuri din figur ă se deplaseaz ă în sensul de ac ţ iune al for ţ ei constante , F ° cu viteza constant ă m/s 5 , 1 = v . Cele dou ă corpuri au masele kg 2 2 1 = = m m ş i sunt legate prin intermediul unui fir inextensibil ș i de mas ă neglijabil ă , trecut peste un scripete f ă r ă frec ă ri ș i lipsit de iner ț ie. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul de mas ă 1 m ş i suprafa ţ a orizontal ă este 2 , 0 = μ . Firul este suficient de lung pentru ca, în timpul mi ș c ă rii, corpul de mas ă 2 m s ă nu ating ă scripetele. a. Determina ţ i intervalul de timp necesar corpului de mas ă 1 m pentru a parcurge distan ţ a m 5 , 1 = d . b. Reprezenta ț i, pe foaia de examen, for ţ ele care ac ţ ioneaz ă asupra corpului de mas ă 1 m . c. Calcula ţ i valoarea tensiunii din firul de leg ă tur ă . d. Determina ţ i valoarea for ț ei F ° . III. Rezolva ţ i urm ă toarea problem ă : (15 puncte) O sanie are masa 20kg m = . Sub ac ț iunea unei for ț e de trac ț iune orizontale, sania se deplaseaz ă cu viteza constant ă = 10m/s v pe por ț iunea orizontal ă de drum AB, ca în figura al ă turat ă . Începând din punctul B, când sania intr ă pe trambulina de forma unui plan înclinat cu unghiul ( sin 0,1; cos 1 α α α = 2245 , ac ț iunea for ț ei de trac ț
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes