E_d_fizica_tehnologic_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u021biei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_fizica_tehnologic_2020_bar_06_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Ministerul Educa ț iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la Fizic ă 1 Varianta 6 Barem de evaluare ş i de notare Filiera tehnologic ă – profilul tehnic ş i profilul resurse naturale ş i protec ţ ia mediului Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E.d) Fizic ă BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Varianta 6 Se puncteaz ă oricare alte modalit ăţ i de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct . Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. A. MECANIC Ă (45 de puncte) Subiectul I Nr.Item Solu ţ ie, rezolvare Punctaj I.1. c 3p 2. a 3p 3. d 3p 4. b 3p 5. b 3p TOTAL pentru Subiectul I 15p Subiectul al II-lea II.a. Pentru: 4p v d t = 3p rezultat final s 1 = t 1p b. Pentru: 4p Reprezentare corect ă a for ţ elor ce ac ţ ioneaz ă asupra lui 1 m 4p c. Pentru: 3p 2 0 T m g - = 2p rezultat final N 20 = T 1p d. Pentru: 4p 0 = - - T F F f 1p N F f μ = 1 1p g m N 1 = 1p rezultat final N 24 = F 1p TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p Subiectul al III-lea III.a.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes