Tit_001_Agricultura_Horticultura_P_2020_var_model_LRO.pdf -...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la agricultur ă – horticultur ă - profesori Model Pagina 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂŢĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă AGRICULTUR Ă – HORTICULTUR Ă PROFESORI Model Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. 10 puncte Lucr ă rile de îngrijire la legume specifice culturilor protejate. a. Descrie ţ i lucrarea de stimulare a fructific ă rii plantelor legumicole (exemple de specii de legume care se stimuleaz ă , exemplu de un stimulent, momentul stimul ă rii, tehnica de lucru). b. Defini ţ i lucrarea de defoliere a plantelor, men ț ionând dou ă plante legumicole la care se aplic ă defolierea. I.2. 10 puncte Ploile acide. a. Defini ţ i ploaia acid ă . b. Men ţ iona ţ i ce st ă la originea ploilor acide. c. Preciza ţ i principalii poluan ţ i care contribuie la formarea ploilor acide.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes