Tit_018_Confectii_textile_M_2020_bar_model_LRO.pdf -...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la confec ț ii textile - tricotaje - finisaj textil – mai ș tri instructori Model Barem de evaluare ș i de notare Pagina 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂȚĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă CONFEC Ț II TEXTILE - TRICOTAJE - FINISAJ TEXTIL MAI Ș TRI INSTRUCTORI BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Model Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea la 10 a punctajului total ob ț inut pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. 16 puncte a. 3 puncte pentru indicarea corect ă a cus ă turii b. 2 puncte pentru precizarea corect ă a condi ț iei tehnice c. câte 1 punct pentru indicarea oric ă ror patru organe care particip ă la formarea cus ă turii 4x1p=4 puncte d. câte
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes