Tit_021_Constructii_M_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Evaluare \u015fi Examinare CONCURSUL NA\u021aIONAL

Tit_021_Constructii_M_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare ____________________________________________________________________________________ Prob ă scris ă la construc ț ii - mai ş tri instructori Model Pagina 1 din 3 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂŢĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă CONSTRUC Ţ II MAI Ş TRI INSTRUCTORI Model Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. Pardoselile sunt lucr ă ri de finisaj realizate la fa ţ a superioar ă a plan ş eelor sau pe terenul natural . 10 puncte a. Numi ţ i elementele notate cu 1,2,3,4,5 din figura de mai sus; b. Men ţ iona ţ i rolul elementului notat cu 1 în figura de mai sus; c. Preciza ţ i patru verific ă ri pentru pardoseli din pl ă ci. 2. Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995 este Legea calit ăţ ii în construc ţ ii: 10 puncte a. Preciza ţ i patru cerin ţ e pentru ob ţ inerea unor construc ţ ii de calitate; b. Men ţ iona ţ i trei activit ăţ i de postutilizare a construc ţ iilor; c. Numi ţ i trei r ă spunderi ale investitorului privind calitatea construc ţ iilor. 3. Izola ţ iile hidrofuge sunt lucr ă ri ascunse, greu de controlat, între ţ inut ş i reparat în timpul exploat ă rii. 10 puncte a. Numi ţ i cele dou ă tipuri de hidroizola
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes