Tit_012_Chimie_ind_M_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul Naţional de Evaluare ș i Examinare Pagina 1 din 2 Probă scrisă la c himie industrială maiștri instructori Model CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Probă scrisă CHIMIE INDUSTRIALĂ MAIȘTRI INSTRUCTORI Model Toate subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. În imaginea de mai jos este reprezentată schema unei pompe utilizată pentru transportul lichidelor: 15 puncte a. Scrieți denumirea acestui tip de pompă. b. Identific ați părţile componente ale pompei notate în imagine cu 1, 2, 3, 4. c. Descrieţi funcţionarea pompei prezentate în imagine. d. Precizați un avantaj şi un dezavantaj în cazul utilizării acestei pompe . I.2. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă are ca scop instituirea de m ă suri privind promovarea îmbun ă t ăț irii securi tăț ii ș i s ă n ă t ăț ii în munc ă a lucr ă torilor .
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes