Tit_013_Comert_P_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Evaluare \u015fi Examinare CONCURSUL NA\u021aIONAL PENTRU

Tit_013_Comert_P_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la comer ţ - profesori Model Pagina 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂȚĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă COMER Ţ PROFESORI Model Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1 . Comer ţ ul cu am ă nuntul reprezint ă un ansamblu de activit ăţ i desf ăş urate de unit ăţ i specializate. R ă spunde ţ i, în scris, la urm ă toarele cerin ţ e: a. Prezenta ţ i dou ă func ţ ii specifice ale comer ţ ului cu am ă nuntul. b. Preciza ţ i dou ă direc ţ ii de specializare a comer ţ ului cu am ă nuntul nealimentar. c. Prezenta ţ i vânzarea prin sistemul de liber-service. 15 puncte 2. Conservarea produselor alimentare se realizeaz ă pentru a se men ţ ine caracteristicile de calitate ale acestora . R ă spunde ţ i, în scris, la urm ă toarele cerin ţ e: a. Preciza ţ i metodele de conservare bazate pe utilizarea temperaturilor ridicate.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes