Tit_014_Comert_M_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la comer ţ - mai ş tri instructori Model Pagina 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂȚĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă COMER Ţ MAI Ş TRI INSTRUCTORI Model Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. Carnea este considerat ă aliment de baz ă , având o valoare biologic ă ridicat ă . R ă spunde ţ i, în scris, la urm ă toarele cerin ţ e: a. Clasifica ţ i sortimentul de carne, dup ă dou ă criterii de clasificare. b. Prezenta ţ i trei tipuri de preparate de carne tip prosp ă turi. c. Prezenta ţ i sortimentul de conserve ș i semiconserve din carne. 15 puncte 2 . Activitatea de comer ţ reprezint ă un ansamblu de opera ţ iuni, începând cu intrarea produsului pe pia ţă sub forma de bun utilizabil, pân ă în momentul trecerii lui în posesia comp ă r ă torului prin comercializare. R
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes