Tit_019_Consil_psiho_P_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Evaluare \u015fi Examinare CONCURSUL NA\u021aIONAL

Tit_019_Consil_psiho_P_2020_var_model_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la consiliere psihopedagogic ă Model Pagina 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂŢĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă CONSILIERE PSIHOPEDAGOGIC Ă Model Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Se d ă urm ă torul text: În condi ţ iile vie ţ ii ş colare, elevul nu tr ă ie ş te izolat, ci într-un angrenaj social în care via ţ a afectiv ă , activitatea intelectual ă ș i demersurile profesionale se desf ăş oar ă în interiorul ş i în interdependen ţă cu mediul socio- ş colar înconjur ă tor sau în condi ţ iile date de acesta. Nuan ț ele afective ale rela ț iilor educa ț ionale sunt determinate, în mod firesc, de faptul c ă via ţ a colectiv ă în mediul clasei de elevi, dezvolt ă , treptat ş i gradat, valori, norme, convingeri, care exercit ă atât influen ț e, cât ş i constrângeri asupra indivizilor. Pornind de la acest text, analiza ț i managementul clasei de elevi în procesul de înv ăţă mânt, pe baza urm ă toarei structuri: - realizarea delimit ă rii conceptuale a problematicii vizate, prin definirea conceptului de management al clasei de elevi ș i precizarea obiectivului func ț ional al managementului clasei; - analizarea a dou ă elemente ale structurii ergonomice, ca structur ă dimensional ă a managementului clasei de elevi; - detalierea dimensiunii psihologice a clasei de elevi, în accep ț iunea de dominant ă structural ă
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes