Tit_020_Constructii_P_2020_bar_model_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Evaluare \u015fi Examinare CONCURSUL NA\u021aIONAL

Tit_020_Constructii_P_2020_bar_model_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la construc ț ii – profesori Model Barem de evaluare ș i de notare Pag 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂŢĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă CONSTRUC Ţ II PROFESORI BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Model Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea la 10 a punctajului total ob ţ inut pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1 . (10 puncte) a. -câte 1 punct pentru precizarea oric ă ror cinci piese scrise , cuprinse în Proiectul de autoriza ţ ie a lucr ă rilor de construire 5x1p= 5puncte b .-câte 1 punct pentru numirea oric ă ror cinci etape ale procedurii de autorizare 5x1p= 5puncte 2. (10 puncte) a. -câte 1 punct pentru numirea oric ă ror trei situa ţ ii în care se folosesc plan ş eele din beton armat monolit 3x1p= 3puncte b .-câte 1 punct pentru precizarea oric ă ror trei tipuri de plan ş
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes