Aamra Tinjon - buddhodeb basu.pdf - 1 Awikw xZdRd g\u00d6\u00a6\u00cbbg go\u00d6 xZdRd GKo\u00cb\u0160 Zwk \u00cce\u00dd\u00cbi e\u00cbrxQlwi Awxi\u201a Awk AxoZ\u201a Awk xpZwv\u00c2 XwKwt e\u00d6kwdw

Aamra Tinjon - buddhodeb basu.pdf - 1 Awikw xZdRd gÖ¦Ëbg...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

1 Awikw xZdRd - gÖ¦Ëbg goÖ xZdRd GKoËŠ Zwk ÌeÝËi eËrxQlwi : Awxi‚ Awk AxoZ‚ Awk xpZwvÂ; XwKwt eÖkwdw eùUËd‚ Dxdm-Ìmw owZwËm„ ÌoB XwKw‚ ÌoB e Ökwdw eùUd‚ ÌoB ÌiËN XwKw oKwl„ GK ewrwt awKZwi xZdRd„ eÖkwdw eùUËd e Ýai gwxr DËVxQl Zwkw-K ×xUk‚ ÌoBËU xpZwvÂËbk„ gwe Zwk Ìedmd ewItw owg-RR‚ AËdK etow RxiËtxQËld Ggv iþ æ gwxr Z ×ËlxQËld GËKgwËk gr kwþ æwk ÌiwËr„ ewrwk etlw d¹k gwxr Zwkw-K ×xUk‚ bÖ-AËa êB ZwB‚ ogËPËt AwËMKwk Ggv ogËPËt hwËlw„ ¢ßËi ¢ßËi AwËkw AËdK gwxr DËV Nwo Awk l¹w l¹w ÌPwk-K^wUw QwItw iwV hËk ÌMl‚ xKì ç Zwkw-K ×xUËkk RÖxr Awk pËlw dw„ Awikw GËoxQlwi xKQÖ ewËk‚ AxoZËbk gwxrk ZLd Qwb xeËUwËPQ„ GKUw oit xQl‚ jLd IB xZdLwdwB gwxr xQl eÖkwdw eùUËd‚ gwxKUw xQl GgËrwËagËrw Rxi‚ cÖËlw Awk Kwbw‚ gn êwt ÌMwrwxl-RËl Mw-ÌWwgwËdw plËb-plËb kËOk gøwO Awk dck ogÖR xhËR-xhËR Nwo„ ÌoB gn êw‚ ÌoB eÖkwdw eùUd‚ ÌoB ÌiN- WwKw bÖeÖk! Awikw xZdRd GKoËŠ awKZwi og oit-jZUw Ggv jZqY awKw oºg„ ÌkwR ÌhwkËglwt Awiwk xmtËkk Rwdwlwk gwBËk b^wxrËt AxoZ WwKZ‚ ‘xgKwm! xgKwm!’ Awk Awxi ZwrwZwxr DËV gwBËk AwoZwi‚ ÌbLZwi AxoZ owBËKËl gËo AwËQ GK ew iwxUËZ ÌVxKËt Gid l¹w I K^wËc pwZ kwLËZ KdÖB cËk ÌjZ Awiwk„ xpZwvÂËK WwKËZ pËZw dw‚ b^wxrËt awKËZ ZwËbk gwMwËdk ÌQwU fUËKk cwËk‚ xK gËo awKZ gwMwËdk xdP × ÌbtwËl ew S ×xlËt‚ Zwkek AxoZ owBËKËl ÌPËe PËl ÌjZ ewKw orK cËk Æ ×Ël‚ Bx™xdtwxkv Æ ×Ël; Awxi Awk xpZwv NÖËk NÖËk ÌgrwZwi pwËZ pwZ cËk‚ pwItwt M¬‚ Ìjd xKËok‚ Ìjd Kwk‚ Ìo M¬ AwRI Ìjd ewB‚ Ky iËd eËr‚ KwËK iËd eËr! xgËKËl bÖxU owBËKËl PËr e ÝwtB mpËk ÌjZwi‚ ÌKwËdwxbd xgLøwZ ÌNwngwgÖk ÌbwKwËd Pe- KUËlU ÌLËZ‚ ÌKwËdwxbd mpËk GKxU iw¢ xoËdiwt‚ ÌKwËdwxbd xPËdgwbwi eËKËU xdËt dbyk cwËk„ owBËKl PwlwËdwUw Awiwk RygËd pËlw dw- ÌPÄw KËkI xmLËZ ewxkxd IUw‚ xKì ç IB bÖ- PwKwk MwxrËZ PËrxQ AËdK; KLËdw AxoËZk‚ KLËdw xpZwvÂk MlM Þp pËt l¹w-l¹w ewxr xbËtxQ ZwËbk xeQËd b ^wxrËtB„ Awgwk KZ o¬øw ÌKËUËQ eÖkwdw eùUËdkB iwËV‚ NwËok Ìowfwt ÂËt gËo‚ ÌQwU ÌQwU Zwkw f ×UËQ AwKwËm‚ ÌPwk-K^wUw f ×UËQ KweËr‚ xpZwvÂËbk owiËdk gwkwëbwk lÉdUw xiUxiU KkËQ bÔk ÌaËK„ G oitUw xpZwv ÌgxmqY AwiwËbk oËŠ awKZ dw- AwUUwk iËcø ZwËK xfkËZB pZ gwxrËZ„ AZ Krw mwod Awiwk Dek xQl dw‚ AxoËZk DeËkI dw‚ bÖRËd gËo awKZwi A¬KwËk‚ Ìfkwk oiø AwËþ æ AwËþæ GKgwk WwKZwi xpZwvÂËK‚ erw ÌfËl DËV GËo PÖxe P ×xe bÖ-GKUw Kaw gËlB Ìo PËl ÌjZ„ Awikw xZdRd xZdRËdk Ìe ÝËi eËrxQlwi‚ Awgwk xZdRd GKoËŠ Adø GKRËdk Ìe ÝËi erlwi‚ ÌoB XwKwt‚ eÖkwdw eùUËd Dxdm-Ìmw owZwm oËd„
Image of page 1
2 dwi Zwk Aì ækw„ ZLdKwk XwKwk eËq dwixU AZøì æB Ìm#xLd‚ xKì ç XwKwk iËZw xKQÖB ÌZw ZwËbk dt‚ ÌiËtk dwiB gw pËg ÌKd„ h©ËlwK gwxrËZI eøwåU eËk awËKd‚ Awk h©ixplw Gid owËRd Ìj xeQd ÌaËK pVwu ZwËK Zwk ÌiËt gËl hÖl pt-Awk Zwk ÌiËt‚ ZwËbk ÌiËt‚ Zwk Kaw Awk Ky glg„ Ìo oKwËl gwMwËd‚ Ìgrwt‚ bÖeÖËk gwkwëbwt gËo awËK gB ÌKwËl xdËt‚ xgËKËl kwþ æwt p ^wËU e Ýwt AwiwËbk Mw ÌN^ËoB‚ ogoit ÌbLw jwt ZwËK‚ iwËS iwËS Ìmwdw jwt Mlwk AwItwR;- ÌoB XwKwt oÖbÔk owZwm oËd‚ ÌKwËdw GKxU ÌiËtËK ÌPwËL ÌbLw jLd opR xQl dw‚ jLd g¬ Mwxrk bkRwk f^wËK GKU×Lwxd mwxrk ewr xQl AwiwËbk ÈËMêk Awhwo‚ ZLd GB Ìj ÌiËt‚ jwËK Awikw ÌbLËZ ewB GK GKbxd GK GK kËOk mwxrËZ‚ Awk Zwk Dek dwi jwk
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes