Tit_008_Asist_med_gen_M_2020_bar_model_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Evaluare \u015fi Examinare CONCURSUL NA\u021aIONAL

Tit_008_Asist_med_gen_M_2020_bar_model_LRO.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Evaluare ş i Examinare Prob ă scris ă la asisten ță medical ă general ă – mai ș tri instructori Model Barem de evaluare ș i de notare Pagina 1 din 2 CONCURSUL NA Ț IONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNV ĂŢĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Prob ă scris ă ASISTEN ȚĂ MEDICAL Ă GENERAL Ă MAI Ș TRI INSTRUCTORI BAREM DE EVALUARE Ş I DE NOTARE Model Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţ elor. Nu se acord ă frac ţ iuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ă r ţ irea la 10 a punctajului total ob ț inut pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. (10 puncte) a) precizarea scopului recolt ă rii materiilor fecale: 2 puncte 1 punct pentru r ă spuns corect dar incomplet; b) câte 1 punct pentru numirea corect ă a oric ă ror dou ă dintre examenele de laborator ce se pot efectua din materiile fecale: 2 x 1 punct = 2 puncte c) câte 1 punct pentru enumerarea corect ă a oric ă ror dou ă dintre modalit ăţ
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes