{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kahalagahan b.) - Tinatalakay ng pagaaral ang isyu sa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kahalagahan ng pag-aaral  Para sa mga estudyante sa ikaapat na baitang ng Bagong Silang Elementary School Tinatalakay ng pag-aaral ang isyu sa kakulangan ng libro sa Bagong Silang at ang  epekto nito sa antas ng  functional literacy  at produktibidad ng mga mag-aaral nito. Ang pag- aaral   na   ay   naaakma   sa   kontekstong   pang   paaralan,   lalo   na   sa   pagsasaalang-alang   ng  malaking papel na ginagampanan ng pagkakaroon ng sapat na dulugan sa pagpapadali ng  proseso ng pagkatuto.  Isa rin itong paraan upang matalakay ang konseptwal na kaugnayan ng pagkatuto,  produktibidad at literasiya, sa pamamagitan ng pag-aaral sa sitawasyon ng mga estudyanteng  nasa  ikaapat  na baiting  ng  Bagong  Silang.  Makatutulong  ito sa  mga nasabing  mag-aaral 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online