Course Hero Logo

Isang_Pagsusuri_sa_Tatlong_Maiikling_Kuw.pdf - Republika ng...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 21 pages.

1Republika ng PilipinasPoliteknikong Unibersidad ng Pilipinas PAARALANG GRADWADO MASTERADO NG SINING SA FILIPINO Sta. Mesa, Maynila ISANG PAGSUSURI SA TATLONG MAIIKLING KWENTO NI KRIS MONTAÑEZ Papel na iniharap kay Prop. Rogelio L. Ordoñez Paaralang Gradwado Kagawaran ng Filipinolohiya Kolehiyo ng mga Wika at Lingggwistika Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Bilang pagtugon sa kahingian sa kursong Masterado ng Sining sa Filipino sa asignaturang Panitikang Mapanghimagsik (MAF 504) Mananaliksik: Reyes, Ryan Pesigan 2011-11110-MN-0 Hulyo, 2012
2Republika ng PilipinasPoliteknikong Unibersidad ng Pilipinas PAARALANG GRADWADO MASTERADO NG SINING SA FILIPINO Sta. Mesa, Maynila DAHON NG PAGPAPATIBAY Iniharap at inihanda sa mga kamag-aral ng MAF 504 ang pag-aaral na ito na may pamagat na, ISANG PAGSUSURI SA TATLONG MAIIKLING KWENTO NI KRIS MONTAÑEZ, bilang bahagi ng pagtupad sa kahingian sa asignaturang Panitikang Mapanghimagsik (MAF 504). TAGASULIT Prof. Rogelio L. Ordoñez Guro
3Republika ng PilipinasPoliteknikong Unibersidad ng Pilipinas PAARALANG GRADWADO MASTERADO NG SINING SA FILIPINO Sta. Mesa, Maynila Pangalan ng Institusyon: Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas Lugar/Kinatatayuan: Sta. Mesa, Maynila Pamagat: Isang Pagsusuri sa Tatlong Maiikling Kuwento ni Kris Montañez MANUNURI: RYAN PESIGAN REYES (2011-11110-MN-0) Kurso: Masterado ng Sining sa Filipino Petsang Nagsimula: Ika-14 ng Hulyo, 2012 Petsang Natapos: Ika-28 ng Hulyo, 2012 I. Suliranin at Sanligan ng Pag-aaral Nakatutok itong pananaliksik at pagsusuri sa tatlong maiikling kuwento ni Kris Montañez na kanyang nilikha noong taong 1982. Unang lumabas ang “Marami Bang Nakipaglibing?” sa pahayagan/magasing Ulos noong Enero 1982. Sa buwan naman ng Abril unang nailimbag ang “Kabanbanuagan”, at sa Setyembre 1982 naman lumabas ang “Kung Ano ang Gagawin ng Kanyang Tatay”. Mahalagang bigyan puna na ang taong 1982 ay ang sampung taong anibersaryo ng Martial Law noong idineklara ng dating Pangulong Ferdinand
4Marcos ito noong ika-21 ng Setyembre 1972 maski binawi niya ito noong ika-17 ng Enero 1981. Layunin nitong papel talakayin ang mga kaganapan noong isinulat ng manunulat itong tatlong maiikling kuwento at suriin kung ano maaari ang nag-udyok sa kanya upang isulat ang mga ito. Dagdag rito, nais rin batikusin nitong pagsusuri ang mga ideya na mapupulot sa tatlong maiikling kuwentong ito at suriin kung katangi-tangi bang mga perlas ng karunungan ang mga ito o mga karaniwang pang-araw-araw na pamamasid at pag-aaral lamang ng ating panitikan. II. A. Pamagat ng mga Katha: Marami Bang Nakipaglibing?”, “Kung Ano ang Gagawin ng Kanyang Tatay” at “Kabanbanuagan”May-akda: Kris MontañezB. Aklat na Pinagkuhanan: Kabanbanuagan: Mga Kwento ng Sonang Gerilya. Kris Montañez. Philippines: Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) at National Democratic Fund (NDF), 1987. pp. 1-31.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 21 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture