S1Prof_10_12sol - Hsklinn Akureyri Gumundur Kr skarsson...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskólinn á Akureyri STa3103 VIÐ102G Háskóli Ísl±nds Guðmundur Kr. Ósk±rsson Desember 2010 Guðmundur Ól±fsson N±fn: Síð± 1 ±f 8 Lausnir DAmi 1. (10%) Finnið gildi x til ±ð jöfnurn±r st±ndist. ±) 2 log 6561 8 x = 1 8 8 2 8 log log 6561 8 6561 (2 ) 2 6561 6561 3 1, 5 x b x Mb x M x x x = & = = & = == = = b) 2 0 42 4 x tt ee d t ± = ² 22 2 2 * 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 0 2 2 2 4*4*2 4 0 1 2*2 1 2 ln 2 0,693147 x x xx x x x d tee e e ue uu u u e x ekki til x ³´ ± = ± = ±± += µ¶ ± = ± = = · ±+ = ¸ ¹ ± º ±¸ = ¸ ²
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dami 2. (15%) Gefið er: Eftirspurnarfallið 1 D 2 Q7 0P = & Fasti kostnaðurinn FC = 512 Breytilegi kostnaðurinn VC = 4 Þar sem Q er magn og P er verð. a) Ritið heildartekjur (TR), heildarkostnað (TC) og hagnað ( D ) sem föll af Q. 1 2 Q 70 P P 140 2Q = = & TR = PQ = (140 2Q & )Q = 2 140Q 2Q & TC = FC + VC(Q) =512 + 4Q D =TR TR = 2 & (512 + 4Q) = 2 2Q 136Q 512 & + & b) Leiðið út jaðartekjur (MR), jaðarkostnað (MC) og jaðarhagnað ( d D dQ ) sem föll af Q. dTR MR = = 140 4Q dQ & dTC MC = = 4 dQ d D 4Q 136 dQ = & + c) Leiðið út meðaltekjur (AR) og meðalkostnað (AC) sem föll af Q. TR AR = = 140 2Q Q & TC 512 AC = = 4 QQ + d) Teiknið ferla TR, TC og ( D ) í sama hnitakerfi. e) Við hvaða framleiðslu er break-even (hagnaður = 0)? D = 2 2Q 136Q 512 & + & = 0 2 4 136 136 4*2*512 Q = 64 2*2 ² & ± & = ³ & ´ f) Hvaða framleiðsla er hagkv±must miðað við að fyrirt±kið sé einrátt á markaði?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

S1Prof_10_12sol - Hsklinn Akureyri Gumundur Kr skarsson...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online