{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

S1Prof_05_08 - Hsklinn Akureyri Viskiptadeild Dmi 1(10 Gefi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskólinn á Akureyri Hagnýt stærðfræði I Viðskiptadeild Endurpróf ágúst 2005 Kennitala: Síða 1 af 8 Dæmi 1. (10%) Gefið er: Eftirspurnarfallið P = 14000 60Q Fasti kostnaðurinn FC = 15000 Breytilegi kostnaðurinn VC = 800 Þar sem Q er magn og P er verð. a) Ritið heildartekjur (TR), heildarkostnað (TC) og hagnað ( ; ) sem föll af Q. b) Leiðið út jaðartekjur (MR), jaðarkostnað (MC) og jaðarhagnað ( d ; dQ ) sem föll af Q. c) Teiknið ferla TR, TC og ( ; ) í sama hnitakerfi. d) Við hvaða framleiðslu er break-even (hagnaður = 0)? e) Hvaða framleiðsla er hagkvæmust?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskólinn á Akureyri Hagnýt stærðfræði I Viðskiptadeild Endurpróf ágúst 2005 Kennitala: Síða 2 af 8 Dæmi 2. (10%) Finnið gildi x til að jöfnurnar standist. a) log 5 2 x x x = b) 1 2 3 x t x e dt + ° = ±
Background image of page 2
Háskólinn á Akureyri Hagnýt stærðfræði I Viðskiptadeild Endurpróf ágúst 2005 Kennitala: Síða 3 af 8 Dæmi 3. (15%) a) Þú semur um að greiða 11.400.000 kr. skuld á 40 árum með jöfnum greiðslum mánaðarlega, fyrstu greiðslu eftir mánuð. Hve mikið áttu að greiða á mánuði ef
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

S1Prof_05_08 - Hsklinn Akureyri Viskiptadeild Dmi 1(10 Gefi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online