Stæ próf 2009 - St prf 2009 Inngangur Lnuleg lkn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Stæ próf 2009 Inngangur Línuleg líkön kafli 1 Glærupakki 3 og 4 skipta miklu máli Þjóðhagfræði SLEPPA Ákveður tekist kafla 7 Mengi aukaefni, ekkert sérstaklega prófað í Ólínuleglíkön kafli 2 Veldi Lógarithmar Diffrun Kafli 4 Sleppa 4.7 í bók en lesið í staðinn glærur Sleppa öllum dæmum með „L“ í 4 kafla en lesa „L“ í 5kafla. Fjármálastærðfræði karli 3 Allt tekið samkvæmt glærum Sleppa index í 3kafla. vísitölur
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Stæ próf 2009 - St prf 2009 Inngangur Lnuleg lkn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online