{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lokaprof_StA___des_2oo8__Lausnir

Lokaprof_StA___des_2oo8__Lausnir - Háskóli Íslands...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Desember 2008 Stærðfræði A Próf Öll hjálpargögn leyfileg nema fartölva Ath. Að frágangur getur skipt máli, samkvæmt reglum Háskólans túlkast vafi í úrlausn nemanda í óhag. Kennitala: Nafn: Notið baksíður fyrir rissblöð. Byrjið á að kanna að fjöldi síðna sé 8 og ritið kennitölu á allar síðurnar. Sé þörf á fleiri blöðum, skulu þau merkt rækilega og lögð inn í þetta hefti. Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Prófið er 8 síður með forsíðu Háskóli Íslands - Viðskiptadeild Stærðfræði A Haust 2008 1.(15%) a) Leysið jöfnuna: 47 290 x- = ln 290 47 290 ln 47 ln 290-1,4726 ln 47 x x x- = ⇒ - = ⇒ = - = b) Leysið jöfnuna: ( 29 ( 29 ln 4 ln 5 ln 200 x x- +- = ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 2 2 ln 4 ln 5 ln 200 4 5 200 9 180 9 4 1 180 801 18,65 9 801 9,65 2 x x x x x x D x fölsk- +- = ⇒-- =-- = ⇒ = -- ⋅ ⋅ - = ± = = - c) Upphæð stendur á bankabók og eru ársvextir 12% og reiknast ósamfellt. Eftir hve mörg ár verður upphæðin á bókinni fjórföld? ln 4 1,12 4 12,23 ln1,12 x x = ⇒ = = 3.(15%) Markaði má lýsa með jöfnunum 100 0,5 10 D S q p q p =- = - + þar sem 1 200...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Lokaprof_StA___des_2oo8__Lausnir - Háskóli Íslands...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online