03_haust_lausn - Háskóli Íslands - Háskólinn á...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands - Háskólinn á Akureyri Staerðfraeði Haustpróf 2003 Kennitala: Síða 2 af 11 1.(10%) Markaði er lýst með eftirfarandi jöfnum: Framboðsfallið S Q P = Eftirspurnarfallið 600 - 2 D Q P = Þar sem Q er magn og P er verð. a) Teiknið ferlana upp í hnitakerfi og reiknið út jafnvaegispunktinn 600 2 200; 200 600 2 S D Q P P P P Q Q P = ⇒ =- ⇒ = = =- b) Finnið verðteygni eftirspurnarinnar og verðteygni framboðs í jafnvaeginu ( ) 200 ( ; ) 2 2 200 200 ( ; ) 1 1 200 D S P dQ E Q P Q dP P dQ E Q P Q dP = = ⋅ - = - = = ⋅ = c) Finnið neytandaábata (hagsbót neytandans) (CS) í jafnvaegispunktinum 200 200 2 300 0,5 200*200 300 0,25 200*200 10000 CS QdQ Q Q =-- =-- = ∫ (Hér má líka nota þríhyrninga) d) Ef lagður er skatturinn 50 á hverja einingu, finnið þá jafnvaegispunktinn og breytinguna í neytandaábata 50 50 600 2 3 650 216,67; 166,67 600 2 S N D Q P P P P P P Q Q P = =- ⇒- =- ⇒ = ⇒ = = =- 166,67 166,67 2 300 0,5 216,67*166,67 300 0,25 216,67*166,67 6944,44 N CS QdQ Q Q =-- =-- = ∫ Breytingin er þá 10000 6944,44 3055,56 N CS CS- =- = Háskóli Íslands - Háskólinn á Akureyri Staerðfraeði Haustpróf 2003 Kennitala: Síða 3 af 11 2.(10%) Finnið gildi x til að jöfnurnar standist. a) 5log 2 4 x = ( ) 5 4 ln32 4 5log 2 4 2 ln32 4ln 2,378414 x x x x e = ⇒ = ⇒ = ⇒ = = b) 1 2 2 x dt t = ∫ [ ] 1 1 1 1 2 2 1 ln 1 ln ln1 1 ln 0 1 x x x dt t t dt t x x x e- = ⇒ = ⇒ = ⇒- = ⇒- = = ∫ ∫ Háskóli Íslands - Háskólinn á Akureyri Staerðfraeði Haustpróf 2003 Kennitala: Síða 4 af 11 3.(15%) a) Þú semur um að greiða 500 000 kr. skuld á 10 árum með jöfnum greiðslum mánaðarlega, fyrstu greiðslu eftir mánuð....
View Full Document

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 10

03_haust_lausn - Háskóli Íslands - Háskólinn á...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online