StA_verkefni_09_lausnir[1]

StA_verkefni_09_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta og...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 9 1. Finnið útmörk og segið hvers eðlis þau eru: a) 3 1 1 2 2 20 z x x x x = - + - 1 2 2 1 2 2 1 2 11 12 21 22 2 1 2 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 6 1 6 0, 1 ð z x x x z x x z z H z z x H H sö ulpunktur = - = = ⇒ = = - + = = = - - = = - = - = = - ⇒ b) 2 3 1 1 2 2 20 z x x x x = - + - ( 29 ( 29 ( 29 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 11 12 21 22 2 0 0 2 0 2 12 0 1 1 3 0 12 6 0,0 , 1 1 , 12 6 2 1 0,0 ð 1 0 2 1 1 6 2 1 1 1 , min 1 1 12 6 x z x x x x x x x x z x x x x H sö ulpunktur z z z z x H imum = = - = = ⇒ - + = = = = - + = =  - = - = = - = - = - = - Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. 2. Gefnar eru færslurnar: - = - = - = 4 2 , 31 4 , 3 3 c b a a) Finnið a-2b-5c og |a-2b-5c| a-2b-5c = 3 4 2 21 2 5 3 31 4 85 - - -
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

StA_verkefni_09_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta og...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online