StA_verkefni_08_lausnir[1]

StA_verkefni_08_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta- og...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 8 1. Finni heildartekjur TC og eftirspurnarfall fyrir jaðartekjuföllin sem gefin eru hér: a) 200 5 MR q = - b) 10 MR Q = Lausnir: a) 2 5 5 200 5 200 200 2 2 MR q TR q q p q = - = - = - b) 10 20 20 MR TR Q P Q Q = = = 2. Jaðarneysluhneigð er gefin með fallinu: 1 1 3 2 MPC Y = + Jafnframt er gefið að ( 29 31 4 3 C = . Finnið neyslufallið C(Y). Lausn: ( 29 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 1 31 31 4 6 4 4 2 7 3 3 3 3 3 1 7 3 MPC Y C Y Y C Y C C C C Y Y - = + = + = + + = ⋅ + + = = - - = = + + Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. 3. Gefin eru eftirfarandi framboðs og eftirspurnarföll: : 25 2 ð: 12 2 Eftirspurn P Q Frambo P Q = - = + a) Finnið jafnvægisverð og magn. Finnið síðan neytendaábata og framleiðendaábata. ( 29
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 4

StA_verkefni_08_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta- og...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online