{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

StA_verkefni_07_lausnir[1]

StA_verkefni_07_lausnir[1] - Háskóli Íslands...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 7 1. Gefið er fallið 4 z xy = með skilyrðinu 3 5 x y + = a) Finnið hágildi fallsins með innsetningu þar sem skilyrðinu er breytt í 3 5 y x = - + Lausn: ( 29 2 4 3 5 12 20 20 5 5 24 20 , 24 6 2 5 5 25 4 6 2 3 z x x x x z x x y z =- + = - + ′ = - + = ⇒ = = = = = b) Leysið 4 ð 3 5 x z xy þannig a x y Max = + = með því að nota margfaldara Lagrange. Lausn: ( 29 1 3 1 3 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 10 5 3 3 , 3 6 2 3 5 5 25 4 8 6 2 3 x y L xy x y L x y L y y y x L x x x x x y z λ λ λ λ λ λ λ = +-- =-- = =- = ⇒ = ⇒ = =- = ⇒ = -- = ⇒ = ⇒ = = = = = = c) Leysið 4 ð 3 6 x z xy þannig a x y Max = + = með því að nota margfaldara Lagrange. Túlkið nú merkingu margfaldarans. Lausn: Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

StA_verkefni_07_lausnir[1] - Háskóli Íslands...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online