StA_verkefni_05_lausnir[1]

StA_verkefni_05_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta og...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 5 1. Maður leggur 500 kr á bankabók í 5 mánuði þar sem ársvextir eru 5%, hvar verður upphæðin á bóinni í lok tímans? Lausn: 5 500 0,05 10,42 12 S I Pit = = = S t = P(1 + it)=500(1+0,05 5/12)=510,42 2. Maður leggur 500 kr inn hjá peningastofnun sem greiðir 9% nafnvexti á ári. Hver verður upphæðin ásamt vöxtum, vextirnir og raunverulegir vextir, ef: a) Vextir reiknast tvisvar á ári. Lausn: 2 2 2 0,09 (1 ) 500 1 500 1,045 546,01 2 46,01 0,09 1 1 1 1 0,092025 2 t t t t m S P i I S P i r m = + = + = = = - = = + - = + - = b) Vextir reiknast mánaðarlega. Lausn: 12 12 0,09 (1 ) 500 1 500 1.093807 546,90 12 46,90 0,09 1 1 1 1 0,093807 12 t t t t m S P i I S P i r m = + = + = = = - = = + - = + - = c) Vextir reiknast daglega (365d). Lausn:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 4

StA_verkefni_05_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta og...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online