StA_verkefni_04_lausnir[1]

StA_verkefni_04_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptaskor...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2007 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 4. Lausnir 1. Diffirð eftirfarandi föll og finnið jöfnu snertils. a) ( 29 3 5 2 3 1 5 y x x = - + þegar x = 1 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 3 5 2 3 3 3 2 4 2 5 2 1 5 1 5 125 5 1 3 1 2 1 0 0 1 125 125 y x x y y x x x x x y y x y = - + = = = - + ⋅ ⋅ - - = = - + = b) 5 5 5 5 x x y x e - - - - = þegar x = 1 Hér er gott að skipta verkefninu upp í tvennt: ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ln 5 5 5 5 ln 5 5 ln 5 5 5 5 5 5 ln 5 5 1 5 5 ln 5 5 x x x x x x x x x D x De e D x x e x x x og D e e ⋅ - - - - ⋅ - - ⋅ - - - - - - = = ⋅ - - = - - + ⋅ - = - Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2007 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ln 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 ln 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 5 5 ln 5 5 1 10 5 15 15 1 1 15 16 15 16 x x x x x x x x x x x x x x y x e e e y e y D x e x D e e x x e x e x y e e e y e x e y e x e x e ⋅ - - - - - - - - - - - - - - - - - ⋅ - - - - - - - - - - - - - - - = = = ′ = + = - - + ⋅ - + - = - - = - = - - + = - + = - + Þessi tvö síðustu dæmi sýna að diffrun getur verið býsna flókin. c)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

StA_verkefni_04_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptaskor...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online