{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

StA_verkefni_04 - Hskli slands Viskipta og hagfrideild...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 4. 1. Diffrið eftirfarandi föll og finnið jöfnu snertils. a) ( 29 3 5 2 3 1 5 y x x = - + þegar x = 1 b) 5 5 5 5 x x y x e - - - - = þegar x = 1 c) 3 5 (2 6) y x = + þegar x = -1 d) log ln y x x = + þegar x = 2 2. Talið er að hagnaður í rekstri tiltekinna fyrirtækna fari eftir því, til hve margra heimila x (í þúsundum) auglýsingar ná, gildi reglan: 3 2 0,5 5 60 120 x x x Π = - + + - hagnaður a) Finnið afleiðuna af hagnaðinum og segið hvað hún segir um hagnaðinn og auglýsingarnar. b) Hver verður hagnaðurin þegar auglýsingar verða x = 10? c) Fyrir hvaða auglýsingamagn x er hagnaður í hámarki? d) Túlkið jaðarhagnað þegar x = 10. 3. Finnið verðteygni í gefnum punktum, þegar eftirspurn er lýst með eftirfarandi jöfnum. Finnið einnig hvar teygni er 1 (fyrir hvaða q). Ath:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online