{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

StA_verkefni_03-1 - Hskli slands Viskipta og hagfrideild...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 3. 1. Gefið er fallið ( 29 5 f x x = . Finnið halla snertils í punktinum x = 2 og finnið síðan snertilin. Finnið síðan gildi fallsins í x = 2,02 eða f(2,02) og snertilsins y(2,02) í sama punkti. 2. Diffrið eftirfarandi föll og finnið hvenær afleiða er 0 eða ( 29 0 f x = : a) ( 29 5 25 5 x f x x = - + + b) ( 29 4 2 4 16 4 x f x x = - + - c) 5 2 7 12 2 x y x = - + d) 2 1 4 y x = - 3. Landssöfnun hjálparsamtaka hefur komist að því, að hlutfall þeirra landsmanna í prósentum P sem gefa fé eftir x daga auglýsingaherferð er: 0,07 1 x P e - = - Setjum að Íslendingar séu 300.000 og að þeir sem gefa, gefi að meðaltali 1.000 kr og að kostnaðurinn við auglýsingaherferðina sé áætlaður 1.000.000 á
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}