StA_verkefni_03_lausnir[1]

StA_verkefni_03_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptadeild...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskiptadeild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 3. 1. Gefið er fallið ( 29 5 f x x = . Finnið halla snertils í punktinum x = 2 og finnið síðan snertilin. Finnið síðan gildi fallsins í x = 2,02 eða f(2,02) og snertilsins y(2,02) í sama punkti. Lausn: Hér er ( 29 4 5 f x x = og ( 29 4 2 5 2 80 f = ⋅ = . Þar með er jafna snertils 80 y x q = + en snertipunkturinn er í (2,32), þar sem 5 (2) 2 32 f = = . Þá fæst með innsetningu að 32 80 2 32 160 128 q q = + = - = - g . Jafna snertils verður þá: 80 128 y x = - Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskiptadeild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. 2. Diffrið eftirfarandi föll og finnið hvenær afleiða er 0 eða ( 29 0 f x = : a) ( 29 5 25 5 x f x x = - + + ( 29 ( 29 4 4 1 1 0 1 f x x f x x x = - + = - + = = ± Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 7

StA_verkefni_03_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptadeild...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online