StA_verkefni_01_lausnir[1]

StA_verkefni_01_lausnir[1] - Viskipta og hagfrideild Strfri...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga, haust 2009 Heimadæmi 1 Lausnir 1. Finnið skurðpunkta eftirfarandi lína við ása og teiknið þær lauslega í hnitakerfi: a) 2 1 y x = - + b) 6 0,3 T Y = - a) Skurðpunktar eru (0;1) og (0,5;0). b) Skurðpunktar eru (0;6) og (20;0). Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga, haust 2009 2. a) 45 250 30 R Q C Q = = + Finnið hvar R = C . b) 210 200 180 R Q C Q = = + Finnið hvar 0 = Π Teiknið lauslega myndir í öllum tilvikum a) 45 250 45 250 30 , 750 250 30 15 R Q Q Q Q R C C Q = = + = = = = + b) 210 20 210 200 180 , 1.400 200 180 3 R Q Q Q Q R C C Q = = + = = = = + Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 2
Background image of page 2
Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga, haust 2009 3. Finnið jafnvægisgildi fyrir AD og C í eftirfarandi þjóðhagslíkönum. Gerið teikningar. A) 90 0,9 90 AD C G C Y G AD AS Y = + = + = = = B) ( 29 90 0,9 90 0,25 AD C G C Y T G T Y AD AS Y = + = + - = = = = Hvaða áhrif hefði það á jafnvægisgildin í þessum líkönum (AD,C) ef dregið væri úr
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

StA_verkefni_01_lausnir[1] - Viskipta og hagfrideild Strfri...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online