StA_verkefni_01 - Hskli slands Strfri A, haust 2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Stærðfræði A , haust 2009 Heimadæmi, dæmi sem reiknuð verða í dæmatíma . Mikilvægt er að nemendur glími við þessi dæmi áður en í dæmatíma kemur. Ekki er aðalatriði að reikna rétt, heldur að finna hvers vegna maður reiknar rangt og að notfæra sér að spyrja kennara í fyrirspurnartíma. Svör verða birt á neti. Ef tími vinnst til verða dæmi sem nemendur biðja um reiknuð upp úr bók. 1. Finnið skurðpunkta eftirfarandi lína við ása og teiknið þær lauslega í hnitakerfi: a) 2 1 y x = - + b) 6 0,3 T Y = - 2. a) 45 250 30 R Q C Q = = + Finnið hvar R = C . b) 210 200 180 R Q C Q = = + Finnið hvar 0 = Π Teiknið lauslega myndir í öllum tilvikum 3. Finnið jafnvægisgildi fyrir AD og C í eftirfarandi þjóðhagslíkönum. Gerið teikningar. A) 90 0,9 90 AD C G C Y G AD AS Y = + = + = = = B) ( 29 90 0,9 90 0,25 AD C G C Y T G T Y AD AS Y = + = + - = = = = Hvaða áhrif hefði það á jafnvægisgildin í þessum líkönum (AD,C) ef dregið væri úr útgjöldum ríkisins um 10? 4. Í bókhaldi fyrirtækis fæst að viðbótarkostnaður á einingu er
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 2

StA_verkefni_01 - Hskli slands Strfri A, haust 2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online