11gy_SVA_feladat

11gy_SVA_feladat - eladsi r vltoz egysgktg. mennyisg fix...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
eladási ár 75 Anyag VC 60%, 28 nap 28 Befektetett eszközök 6000 változó egységktg. 60 Késztermék VC, 18 nap 18 adókulcs 16% mennyiség 300 Vevői követelés 36 nap 36 egyéb adó-járulék (pl áfa) 0 fix ktg. (écs 3 év) 33% Szállító VC 60% 25 nap 25 15% hitelkamat 10% Jövtart. VC 40% 30 nap 30 Megnevezés 0 1 2 3 Megnevezés 0 1 2 3 Árbev 22,500 22,500 22,500 Működési eredmény EBIT 0 2,500 2,500 2,500 Vált. ktg. -18,000 -18,000 -18,000 – számított adó EBIT * t 0 -400 -400 -400 Écs. leírás -2,000 -2,000 -2,000 „adózott” működési eredmény NOPLAT 0 2,100 2,100 2,100 Működési eredmény 2,500 2,500 2,500 + értékcsökkenési leírás 0 2,000 2,000 2,000 Fizetett kamat -300 -200 -100 bruttó cash-flow 0 4,100 4,100 4,100 Adózás előtti er. 2,200 2,300 2,400 -/+ műk. forgóeszk. (készl+köv) ÁV -840 -3,150 0 3,990 TAO -352 -368 -384 +/– műk. RLK (nem kamatköteles) ÁV 750 600 0 -1,350 Adózott er. 1,848 1,932 2,016 -90 1,550 4,100 6,740 Megnevezés 0 1 2 3 –/+ befektetett eszközök bruttó ÁV
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/26/2011 for the course ECON 100 taught by Professor Lupin during the Spring '11 term at Yale.

Ask a homework question - tutors are online