123doc_-_nghien-cuu-bien-phap-de-giam-ung-suat-va-bien-dang-khi-han-dam-chu-i.doc - B\u1ed8 GI\u00c1O D\u1ee4C V\u00c0 \u0110\u00c0O T\u1ea0O TR\u01af\u1edcNG \u0110\u1ea0I H\u1eccC B\u00c1CH KHOA

123doc_-_nghien-cuu-bien-phap-de-giam-ung-suat-va-bien-dang-khi-han-dam-chu-i.doc

This preview shows page 1 - 6 out of 153 pages.

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I ƯỜ ------------------------------------------- BÙI VĂN KHO N NGHIÊN C U BI N PHÁP Đ GI M NG SU T VÀ BI N D NG KHI HÀN D M CH I LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C CÔNG NGH HÀN Hà N i – Năm 2011
Image of page 1
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TR NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I ƯỜ ------------------------------------------- BÙI VĂN KHO N NGHIÊN C U BI N PHÁP Đ GI M NG SU T VÀ BI N D NG KHI HÀN D M CH I LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C CÔNG NGH HÀN NG I H NG D N KHOA H C ƯỜ ƯỚ TS. NGUY N TI N D NG ƯƠ Hà N i – Năm 2011
Image of page 2
L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan b n lu n văn này không sao chép b t c tài li u nào hi n đang s d ng và các công trình đã đ c công b (ngo i tr các b ng ượ bi u s li u tham kh o và nh ng ki n th c c b n trong các tài li u h c t p ế ơ và nghiên c u đ c phép s d ng). ượ Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v nh ng l i cam đoan c a mình. Hà N i, tháng 9 năm 2011 Tác gi Bùi Văn Kho n 3
Image of page 3
L I C M N Ơ Tác gi xin bày t lòng c m n chân thành c a mình t i TS Nguy n ơ Ti n D ng, ng i đã h ng d n tr c ti p và giúp đ t n tình trong vi c đ nh ế ươ ườ ướ ế ỡ ậ h ng nghiên c u, t ch c th c hi n đ n quá trình vi t và hoàn ch nh Lu n ướ ế ế văn. Tác gi bày t lòng bi t n đ i v i Ban lãnh đ o Vi n C Khí và Vi n ế ơ ơ đào t o Sau đ i h c – Tr ng Đ i h c Bách Khoa Hà N i đã t o đi u ườ ki n thu n l i đ hoàn thành b n Lu n văn này. Tác gi trân tr ng c m n lãnh đ o khoa c khí tr ng ĐH S Ph m ơ ơ ườ ư K Thu t H ng Yên đã t o đi u ki n cho tôi hoàn thành ph n th c nghi m ư c a lu n văn này. Do năng l c b n thân còn nhi u h n ch nên Lu n văn khó tránh kh i ế sai sót, tác gi r t mong nh n đ c s đóng góp ý ki n c a các Th y/ Cô giáo, ả ấ ượ ế các nhà khoa h c và b n bè đ ng nghi p. Hà N i, tháng 9 năm 2011 Tác gi Bùi Văn Kho n 4
Image of page 4
M C L C L I CAM ĐOAN ................................................................................................................................ 3 L I C M N Ơ ....................................................................................................................................... 4 M C L C…………………………………………..…………………………..5 CÁC KÝ HI U S D NG TRONG LU N VĂN ............................................................ 7 H TH NG DANH M C CÁC HÌNH V .......................................................................... 8 PH N M Đ U ............................................................................................................................... 10 1. Lý do ch n đ tài: ........................................................................................................................ 10 2. M c đích nghiên c u c a lu n văn, đ i t ng, ph m vi nghiên c u ượ ............... 11 2.1. M c đích nghiên c u .............................................................................................................. 11 2.2. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u ượ .................................................................................. 11 3. Tóm t t n i dung th c hi n và đóng góp m i c a tác gi ...................................... 11 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ .......................................................................................................... 12 Ch ng I: T NG QUAN V V N Đ NGHIÊN C U ươ ............................................. 13 1.1. T ng quan v các lo i d m hàn ....................................................................................... 13 1.2 ng d ng c a d m hàn ch I: ........................................................................................... 17 1.3.2 Tính công ngh : ...................................................................................................................... 20 Ch ng 2: ươ K T C U, V T LI U VÀ PH NG PHÁP CH ƯƠ T O D M CH I 23 2.1 K t c u c a d m hàn ch I: ế ............................................................................................... 23 2.2.V t li u ch t o d m ch I: ế ạ ............................................................................................... 27 2.3. Ph ng pháp hàn d m ch I: ươ ............................................................................................. 32 2.4.Các ph ng án hàn d m I. ươ .................................................................................................... 34 2.5. Ch đ hàn cho k t c u d m ch I ế ế ................................................................................ 39 2.5.1.T ng quan v cách tính toán ch đ hàn TĐ và BTĐ: ế .......................................
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 153 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes