Cam 9 - Explanation Etrain.pdf - B \u1ea2 N D\u1ecaCH v\u00e0 \u0110 \u00c1P \u00c1 N CHI T I\u1ebeT READING CAMBRIDGE TEST 9 TABLE OF CONTENT TEST 1 \u2013 Passage 1 3 TEST 1 \u2013

Cam 9 - Explanation Etrain.pdf - B Ả N DỊCH và Đ ÁP...

This preview shows page 1 out of 98 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 98 pages?

Unformatted text preview: B Ả N DỊCH và Đ ÁP Á N CHI T IẾT READING CAMBRIDGE TEST 9 . TABLE OF CONTENT TEST 1 – Passage 1 ............................................................................................................. 3 TEST 1 – Passage 2 ........................................................................................................... 11 TEST 1 – Passage 3 ........................................................................................................... 19 TEST 2 – Passage 1 ........................................................................................................... 27 TEST 2 – Passage 2 ........................................................................................................... 35 TEST 2 – Passage 3 ........................................................................................................... 43 TEST 3 – Passage 1 ........................................................................................................... 52 TEST 3 – Passage 2 ........................................................................................................... 59 TEST 3 – Passage 3 ........................................................................................................... 65 TEST 4 – Passage 1 ........................................................................................................... 73 TEST 4 – Passage 2 ........................................................................................................... 80 TEST 4 – Passage 3 ........................................................................................................... 88 Cambridge 9 - Test 1 - Passage 1 + đáp án chi tiết Mục lục nội dung 1. 2. 3. 4. Đề thi IELTS Reading Cambridge 9 - Test 1 - Passage 1 Bản dịch tiếng Việt Đáp án và phân tích đáp án 3.1 Question 1: Michael Faraday was the first person to recognize Perkin’s ability as a student of chemistry. 3.2 Question 2: Michael Faraday suggested Perkin should enroll in the Royal College of Chemistry. 3.3 Question 3: Perkin employed August Wilhelm Hofmann as his assistant. 3.4 Question 4: Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. 3.5 Question 5: The trees from which quinine is derived grow only in South America. 3.6 Question 6: Perkin hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product. 3.7 Question 7: Perkin was inspired by the discoveries of the famous scientist Louis Pasteur. 3.8 Question 8: Before Perkin’s discovery, with what group in society was the colour purple associated? 3.9 Question 9: What potential did Perkin immediately understand that his new dye had? 3.10 Question 10: What was the name finally used to refer to the first colour Perkin invented? 3.11 Question 11: What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye works? 3.12 Question 12: In what country did Perkin’s newly invented colour first become fashionable? 3.13 Question 13: According to the passage, which disease is now being targeted by researchers using synthetic dyes? Từ vựng và ngữ pháp đáng học tập từ bài đọc WILLIAM HENRY PERKIN Người đàn ông đã phát minh ra thuố c nhuộm tổ ng hợp William Henry Perkin was born on March 12, 1838, in London, England. As a boy, Perkin‟s curiosity prompted early interests in the arts, sciences, photography, and Đoạn engineering. But it was a chance stumbling upon a run-down, yet functional, A laboratory in his late grandfather‟s home that solidified the young man‟s enthusiasm for chemistry. Dịch A William Henry Perkin sinh ra và o ngày 12 tháng 3 năm 1838, tại London, Anh. Khi còn nhỏ , sự tò mò của Perkin đã sớm khơi gợi trong cậu niề m yêu thích nghê ̣ thật , khoa học , nhiế p ảnh và kỹ thuật . Tuy nhiên chính cái lầ n tình cớ khám phá ra một phòng thí nghiê ̣m bị xuống cấp nhưng vẫn còn hoạt động được tại nhà của người ông quá cố của mình đã củng cố thêm lòng nhiê ̣t huyế t của chàng trai trẻ đố i với hóa học. Đoạn B As a student at the City of London School, Perkin became immersed in the study of chemistry. His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher, Thomas Hall, who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution. Those speeches fired the young chemist‟s enthusiasm further, and he later went on to attend the Royal College of Chemistry, which he succeeded in entering in 1853, at the age of 15. Q1 Trang 3 Dịch B Khi vẫn còn là một học sinh tại trường City of London , Perkin đã bắ t đầ u mải mê vớiviê ̣c học môn hóa. Tài năng và sự tận tụy của ông cho môn học đã được thầy giáo của mình, thầ y Thomas Hall , nhận ra và thầ y đã khuyế n khích ông tham gia vào các bài giảng của nhà khoa học lỗ i lạc Michael Faraday tại Viê ̣n Hoàng Gia . Những bài phát biểu đó đã tiếp tục truyền lửa cho lòng nhiệt huyết của nhà hóa học trẻ tuổi , và sau đó ông tiế p tục học tại Đại học chuyên Hóa Hoàng gia được nhận vào học vào năm 1853 khi mới có 15 tuổ i. Đoạn C At the time of Perkin‟s enrolment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August Wilhelm Hofmann. Perkin‟s scientific gifts soon caught Hofmann’s attention and, within two years, he became Hofmann‟s youngest assistant.Not long after that, Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune. Dịch C Vào thời điểm mà Perkin đăng ký học, Đại học chuyên Hóa Hoàng gia được dẫn dắ t bởi một nhà hóa học người Đức nổ i tiế ng August Wilhelm Hofmann . Tài năng khoa học của Perkin đã sớm thu hút được sự chú ý của Hofmann và chỉ trong vòng hai năm, ông trở thành trợ lý trẻ tuổ i nhấ t của Hofmann. Không lâu sau đó, Perkin đã tạo ra một bước đột phá khoa học mang lại cho ông cả danh tiế ng lẫn tiề n bạc. Đoạn D At the time, quinine was the only viable medical treatment for malaria. The drug is derived from the bark of the cinchona tree, native to South America, and by 1856 demand for the drug was surpassing the available supply. Thus, when Hofmann made some passing comments about the desirability of a synthetic substitute for quinine, it was unsurprising that his star pupil was moved to take up the challenge. Dịch D Tại thời điểm đó , quinine là loại thuố c duy nhấ t có thể điề u tri ̣ thành công cho bê ̣nh số t rét. Loại thuốc này được triết xuất từ vỏ cây cinchona có nguồn gốc ở Nam Mỹ, và đến năm 1856 thì nhu cầu cho thuốc đã vượt quá nguồ n cung hiê ̣n có . Vì vậy , khi Hofmann tình cờ nói về viê ̣c muố n tạo ra một loại thuố c nhân tạo thay thế cho quinne thì không mấy ngạc nhiên khi học sinh xuất sắc của ông được thôi thúc để đương đầu với thử thách này. Đoạn E During his vacation in 1856, Perkin spent his time in the laboratory on the top floor of his family‟s house. He was attempting to manufacture quinine from aniline, an inexpensive and readily available coal tar waste product. Despite his best efforts, however, he did not end up with quinine. Instead, he produced a mysterious dark sludge. Luckily, Perkin‟s scientific training and nature prompted him to investigate the substance further. Incorporating potassium dichromate and alcohol into the aniline at various stages of the experimental process, he finally produced a deep purple solution. And, proving the truth of the famous scientist Louis Pasteur‟s words „chance favours only the prepared mind‟, Perkin saw the potential of his unexpected find. Dịch E Trong suố t kỳ nghỉ của mình vào năm 1856, Perkin dành rấ t nhiề u thời gian trong phòng thí nghiệm trên tầng thượng của gia đình. Chàng trai đang cố gắng để sản xuất thuố c quinine từ Aniline , một phế vật nhựa than đá rẻ tiề n và rấ t sẵn có . Tuy nhiên, bấ t chấ p những nỗ lực của mình , ông vẫn không thể tìm ra được thuố c quinine . Thay vào đó, ông sản xuấ t ra được chấ t bùn đặc tố i màu . May mắ n thay, do được đào tạo cũng như có tài năng bẩm sinh về khoa học, ông đã tiế p tục tìm hiể u thêm về chấ t hóa học này. Kết hợp kali diicat và cồn vào aniline ở các giai đoạn khác nhau của quá trình thí nghiệm, cuối cùng ông đã tạo ra một dung dịch màu tím đậm. Và để chứng minh cho tính đúng đắ n trong câu nói của nhà khoa học nổ i tiế ng Louis Pasteur rằ ng „Cơ hội chỉ đế n với tư tưởng có chuẩn bi ̣‟ , Perkin đã nhận ra được tiề m năng của khám phá bất ngờ này. Q2 Q4 Q6 Trang 4 Đoạn F Historically, textile dyes were made from such natural sources as plants and animal excretions. Some of these, such as the glandular mucus of snails, were difficult to obtain and outrageously expensive. Indeed, the purple colour extracted from a snail was once so costly that in society at the time only the rich could afford it. Further, natural dyes tended to be muddy in hue and fade quickly. It was against this backdrop that Perkin‟s discovery was made. Dịch F Về mặt li ̣ch sử , thuố c nhuộm được làm từ nguyên liê ̣u tự nhiên như chấ t bài tiế t của cây cố i và động vật . Một vài trong s ố này, chẳng hạn như chất nhầy tuyến hạch của ốc sên, rất khó kiếm và cực kì tốn kém. Hơn nữa, màu tím chiết xuất từ ốc sên đã từng tốn kém đến mức mà trong xã hội vào thời đó chỉ có người giàu mới có đ ủ khả năng chi trả. Hơn nữa, thuốc nhuộm tự nhiên có xu hướng bị xỉn màu và bị phai nhanh chóng. Và điều này là trái ngược với những pháp hiện mà Perkin tìm được. Đoạn G Perkin quickly grasped that his purple solution could be used to colour fabric, thus making it the world‟s first synthetic dye. Realising the importance of this breakthrough, he lost no time in patenting it. But perhaps the most fascinating of all Perkin‟s reactions to his find was his nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities. Dịch G Perkin nhanh chóng hiểu 3rằng cái dung dịch màu tím đã được sử dụng cho vải màu, do đó khiến nó thành thuốc nhuộm tổng hợp đầu tiên trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của bước đột phá này, ông đã không mất thời gian để được cấp bằng sáng chế. Nhưng có thể điều thú vị nhất trong tất cả những phản ứng của Perkin đối với phát hiện của ông là việc gần như ngay lập tức ông nhận ra rằng thuốc nhuộm mới có khả năng sinh lời. Đoạn H Perkin originally named his dye Tyrian Purple, but it later became commonly known as mauve (from the French for the plant used to make the colour violet). He asked Q10 advice of Scottish dye works owner Robert Pullar, who assured him that manufacturing the dye would be well worth it if the colour remained fast (i.e. would Q11 not fade) and the cost was r elatively low. So, over the fierce objections of his mentor Hofmann, he left college to give birth to the modern chemical industry. Dịch H Perkin ban đầ u đặt tên cho thuốc nhuộm của mình là Tyrian Purple, nhưng sau đó nó đã được biết đến nhiều với tên gọi mauve (màu cẩm quỳ, từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ loài thực vật được dùng để t ạo ra màu tím). Ông đã xin lời khuyên của một ông chủ làm về thuốc nhuộm người Scotland tên là Robert Pullar, người đã đảm bảo với ông ấy rằng việc sản xuất thuốc nhuộm sẽ rất đáng để làm nếu như màu sắc giữ được lâu (tức không phai) và giá thành tương đối thấp. Bởi vậy, bất chấp sự phản đối quyết liệt của người thầy của mình là Hofmann, ông rời trường đại học để cho ra đờinền công nghiệp hóa chất hiện đại. Đoạn I With the help of his father and brother, Perkin set up a factory not far from London. Utilising the cheap and plentiful coal tar that was an almost unlimited by-product of London‟s gas street lighting, the dye works began producing the world‟s first synthetically dyed material in 1857. The company received a commercial boost from the Empress Eugenie of France, when she decided the new Q12 colour flattered her. Very soon, mauve was the necessary shade for all the fashionable ladies in that country.Not to be outdone, England‟s Queen Victoria also appeared in public wearing a mauve gown, thus making it all the rage in England as well. The dye was bold and fast, and the public clamoured for more. Perkin went back to the drawing board. Q8 Q9 Trang 5 Dịch I Với sự giúp đỡ của cha và anh trai, Perkin thành lập một nhà máy gần London. Việc sử dụng nhựa than đá rẻ và nhiều gần như là một sản phẩm phụ không giới hạn của hệ thống đèn ở London, thuố c nhuộm đã bắt đầu sản xuất ra chất liệu nhuộm tổng hợp đầu tiên trên thế giới vào năm 1857. Công ty nhận được sự quảng bá thương mại từ nữ hoàng Eugenie của Pháp, khi mà bà ấy quyết định màu mới này đã làm hài lòng bà ta. Rất nhanh chóng, màu hoa cà đã trở thành màu sắc cần thiết cho mọi quý bà sành về thời trang ở quốc gia đó. Không chịu thua kém, nữ hoàng Anh Victoria cũng xuất hiện trước công chúng trong chiếc váy màu bông cà, do đó màu này trở nên phổ biến ở Anh. Thuốc nhuộm đậm và bền, và công chúng yêu cầu nhiều hơn. Perkin quay trở về làm lại từ đầu. Đoạn K Although Perkin‟s fame was achieved and fortune assured by his first discovery, the chemist continued his research. Among other dyes he developed and introduced were aniline red (1859) and aniline black (1863) and, in the late 1860s, Perkin‟s green. It is important to note that Perkin‟s synthetic dye discoveries had outcomes far beyond the merely decorative. The dyes also became vital to medical research in many ways. For instance, they were used to stain previously invisible microbes and bacteria, allowing researchers to identify such bacilli as tuberculosis, cholera, and anthrax. Artificial dyes continue to play a crucial role today. And, in what would have Q13 been particularly pleasing to Perkin, their current use is in the search for a vaccine against malaria. Dịch K Mặc dù đã có được danh ti ếng và sự giàu có đã đư ợc đảm bảo sau những khám phá ban đầ u Perkin v ẫn tiếp tục công việc nghiên cứu. Trong số các thuốc nhuộm khác nhau ông mà đã phát tri ển và phát hành là anilin đ ỏ (1859) và anilin đen (1863) và cuối những năm 1860 còn có thêm màu xanh. Chúng ta cũng cần chú ý rằng sự khám phá thuốc nhuộm tổng hợp của Perkin đã có kết quả vượt xa việc trang trí đơn thuần. Các thuốc nhuộm cũng trở nên quan trọng đối với nghiên cứu y học theo nhiều cách. Ví dụ, chúng từng được sử dụng để đánh dấu vi sinh vật và vi khuẩn không được nhìn thấy trước đó, giúp các nhà nghiên cứu xác định các trực khuẩn như bệnh lao, bệnh tả, và bệnh than. Thuốc nhuộm nhân tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng ngày nay. Và, một trong những điều đang khiến Perkin hài lòng là công dụng hiện tại của chúng là trong các nghiên cứu cho một loại vắc xin chống lại bệnh sốt rét. Đáp án và phân tích đáp án Question 1: Michael Faraday was the first person to recognize Perkin’s ability as a student of chemistry. - Dịch câu hỏi : Michael Faraday là người đầ u tiên nhâ ̣n ra khả năng của Perkin khi còn là học sinh chuyên hóa. - Phân tích câu hỏi : Câu hỏi có danh từ riêng chỉ tên người Michael Faraday à giúp nhâ ̣n diê ̣n vi ̣trí chứa thông tin trả lời nhanh hơn . Đặc biệt chú ý đến các từ chỉ thứ tự như first , second, third. - Đáp án: False - Vị trí câu trả lời: Đoa ̣n B, dòng 2-4 Trích dẫn : His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher, Thomas Hall, who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution. - Giải thích đáp án: Đoa ̣n trić h dẫn ở trên chứng tỏ rằ ng người đầ u tiên nhâ ̣n ra khả năng của Perkin không phải là Michael Faraday mà là thầ y giáo của ông , Thomas Hall. Ở đoạn sau có nhắc đến chuyện Perkin tham gia vào các buổ i giảng của Michael Faraday nhưng không hề nhắ c đế n chuyê ̣n ông có nhâ ̣n ra tài năng của Perkin hay không . Có thể một vài thí sinh nếu không đọc kỹ thì sẽ chọn đáp án là Trang 6 Not Given nhưng vì có đoa ̣n thông tin nó i đế n Thomas Hall rồ i nên không thể cho ̣n đáp án Not Given đươ ̣c. Question 2: Michael Faraday suggested Perkin should enroll in the Royal College of Chemistry. - Dịch câu hỏi : Michael Faraday gơ ̣i ý rằ ng Perkin nên ghi danh ho ̣c trường Đa ̣i ho ̣c chuyên Hóa Hoàng gia. - Đáp án: Not Given - Giải thích đáp án : Bài đọc có nhắc đến Michael Faraday nhưng chỉ dừng lại ở việc là Perkin tham gia các lớp ho ̣c của ông và đươ ̣c truyề n thêm cảm hứng nhờ những bài giảng đó → Thông tin rằ ng liê ̣u có phải Michael Faraday đã khuyên Perkin hay không thì không thể được kiểm chứng → Not Given . Question 3: Perkin employed August Wilhelm Hofmann as his assistant. - Dịch câu hỏi: Perkin thuê August Wilhelm Hofmann làm trơ ̣ lý . - Đáp án: False - Vị trí câu trả lời: Đoa ̣n C, dòng 2-4 Trích dẫn: The Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August Wilhelm Hofmann. Perkin‟s scientific gifts soon caught Hofmann‟s attention and, within two years, he became Hofmann‟s youngest assistant. - Giải thích đáp án: Đoa ̣n trić h dẫn nói rằ ng Perkin trở thành trơ ̣ lý trẻ tuổ i nhấ t của Hofmann , nhưng câu hỏi la ̣i nói rằ ng Hofmann là trơ ̣ lý của Perkin → Thông tin hoàn toàn mâu thuẫn , trái ngược nhau → False Question 4: Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. - Dịch câu hỏi: Perkin vẫn còn trẻ khi ông khám phá ra điề u mà đã làm ông giàu có và nổ i tiế ng . - Đáp án: True - Vị trí câu trả lời: Cuố i đoa ̣n B + Đoa ̣n C Trích dẫn : he later went on to attend the Royal College of Chemistry, which he succeeded in entering in 1853, at the age of 15… Perkin‟s scientific gifts soon caught Hofmann‟s attention and, within two years, he became Hofmann‟s youngest assistant. Not long after that, Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune. - Giải thích đáp án: Để hiể u đươ ̣c đáp án câu trả lời này , chúng ta cần phải hiểu cả thông tin từ đoạn B lẫn đoa ̣n C . Ở cuối đoạn B , tác giả nói rằng ông Perkin được học ở trường Đại học chuyên Hóa Hoàng gia năm mới 15 tuổ i. Sau đó , đến đoạn C , tác giả noisn tiếp rằng chỉ sau hai năm , Perkin trở thành trợ lý trẻ nhất của Hofm ann, và ngay sau đó ông đã phát hiện ra một bước đột phá về khoa học đem la ̣i cho ông cả tiề n ba ̣c và danh tiế ng → Như vâ ̣y có thể suy ra là ông giàu có và nổ i tiế ng ngay từ khi rấ t trẻ → True Question 5: The trees from which quinine is derived grow only in South America. - Dịch câu hỏi: Các cây dùng để làm thuốc quinine chỉ mọc ở Nam Mỹ . - Phân tích câu hỏi: Ở đây có hai keywords giúp chúng ta phát hiện vị trị câu trả lời rất dễ dàng , đó là South America và quinne . Cầ n chú ý đế n từ mang tiń h chấ t tuyê ̣t đố i như „only , all, last, first, second…‟ - Đáp án: Not Given - Giải thích đáp án : Trong bài ở đoa ̣n D , tác giả nhắc đến thuốc quinine và nói rằng loại thuốc này „native to South America‟ nhưng không đưa thêm thông tin gì liên quan đế n viê ̣c liê ̣u South America này là vùng đất duy nhất trồng lại cây này hay không → Not Given . Question 6: Perkin hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product. - Dịch câu hỏi: Perkin hy vo ̣ng sản xuấ t đươ ̣c mô ̣t loa ̣i thuố c từ phế phẩ m của nhựa than đá . - Đáp án: True - Vị trí câu trả lời: Đoa ̣n E, dòng 2-3 Trích dẫn...
View Full Document

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes