BT KT.docx - W8W6K-3N7KK-PXB9H-8TD8W-BWTH9 VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRGB\u00e0i 2.3 C\u00f4ng ty In B c\u00f3 t\u00e0i li \u1ec7u sau \u0111\u00e1nh d \u1ea5u v\u00e0o c \u1ed9t th\u00edch h

BT KT.docx - W8W6K-3N7KK-PXB9H-8TD8W-BWTH9...

This preview shows page 1 - 3 out of 21 pages.

W8W6K-3N7KK-PXB9H-8TD8W-BWTH9 VQ9DP-NVHPH-T9HJC-J9PDT-KTQRG Bài 2.3 Công ty In B có tài li u sau, đánh d u vào c t thích h p đ phân lo i chi phí: Chi phí Bi n ế phí Đ nh phí Chi phí Nguyên v t li u tr c ti p ế Nhân công tr c ti p ế S n xu t chung S n ph m Th i kỳ a. Theo phi u xu t kho ế Gi y đ s n xu t M c đ s n xu t Xăng đ làm v sinh máy in Nh t đ thay nh t đ nh kỳ cho máy in Gi lau đ làm v sinh máy in Ph tùng s a máy in Qu t: - S d ng b ph n s n xu t - S d ng văn phòng công ty b. Theo phi u chi ti n m t ế Mua văn phòng ph m s d ng b ph n s n xu t Tr ti n đi n tho i: - S d ng b ph n s n xu t - S d ng văn phòng công ty Tr ti n đi n: - S d ng cho máy s n xu t - S d ng cho th p sáng, qu t b ph n s n xu t - S d ng văn phòng công ty Tr c c phí giao hàng (tính theo tr ng l ng) ướ ượ Mua bàn, gh s d ng văn phòng công ty ế Tr ti n n c dùng chung toàn công ty ướ Tr ti n thuê nhà c a b ph n ki m tra ch t l ng s n ph m ượ m i tháng Tr ti n hoa h ng theo doanh thu Tr ti n qu ng cáo Tr ti n ti p khách ế c. Theo s ph c a ngân hàng: Tr phí chuy n ti n tr ng i bán ườ Tr lãi ti n vay d. Theo b ng thanh toán ti n l ng ươ Ti n l ng công nhân s n xu t: ươ - Ti n l ng căn b n theo th i gian ươ - Ti n l ng khoán theo s n ph m ươ Trích BHXH, BHYT, b o hi m th t nghi p, kinh phí công đoàn theo ti n l ng công nhân s n xu t ươ Ti n l ng ban qu n lý x ng s n xu t (theo th i gian) ươ ưở Trích BHXH, BHYT, b o hi m th t nghi p, kinh phí công đoàn theo ti n l ng c a ban qu n lý s n xu t ươ Ti n l ng nhân viên bán hàng (khoán theo doanh thu) ươ Trích BHXH, BHYT, b o hi m th t nghi p, kinh phí công đoàn theo ti n l ng c a nhân viên bán hàng ươ Ti n l ng nhân viên văn phòng công ty (theo th i gian) ươ Trích BHXH, BHYT, b o hi m th t nghi p, KPCĐ theo ti n l ng ươ c a nhân viên văn phòng công ty e. Theo b ng tính kh u hao TSCĐ Kh u hao tài s n c đ nh b ph n qu n lý s n xu t Kh u hao máy móc thi t b s n xu t ế Kh u hao hao tài s n c đ nh cho thuê Kh u hao hao tài s n c đ nh văn phòng công ty Phân lo i theo cách ng x c a chi phí, có m c ho t đ ng là s l ng s n ph m s n xu t, tiêu th . ượ Bài 2.4 Công ty D có tài li u sau: a. Chi phí s n xu t chung trong tháng 1 g m có: Ti n l ng nhân viên qu n lý (tr theo th i gian) ươ 10.000 V t li u gián ti p (tiêu hao theo s gi máy s n xu t) ế 20.000 Đi n đ th p sáng và ch y máy s n xu t 12.000 - Đi n th p sáng t ng đ i n đ nh, đi n ch y máy s n xu t bi n đ i t l theo s gi máy s n xu t. ươ ố ổ ế ỷ ệ - Chi phí s n xu t chung các tháng ch có 3 lo i trên. - M c s n xu t các tháng còn trong ph m vi phù h p. b. Chi phí s n xu t chung phát sinh trong 6 tháng nh sau: ư Tháng Gi máy s n xu t (gi ) S ti n (1.000 đ ng ) 1 1.000 42.000 2 1.200 48.000 3 1.400 54.000 4 1.600 60.000 5 2.000 72.000 6 1.800 66.000 1
Image of page 1
Yêu c u: a.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes