songs - Kabataan. .. Panahon. .. Kabataan. .. ***Nakaupo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
***Natatawa sa atin kaibigan At nangagaral ang buong mundo Wala na raw tayong mga kabataan Sa ating mga ulo Kung gusto niyo kami sigawan Bakit hindi niyo subukan? Lalo lang kayo hindi maiintindihan Ang awit ng kabataan Ang awit ng panahon Hanggang sa kinabukasan Awitin natin ngayon Hindi niyo kami mabibilang At hindi rin maikakahon Marami kami ngunit iisa lamang Ang aming pasyon Ang awit ng kabataan Ang awit ng panahon Hanggang sa kinabukasan Awitin natin ngayon At sa pag-tulog ng gabi Maririnig ang dasal Ng kabataan uhaw SA tunay na pagmamahal Nawawala, nagtatago Naghahanap ng kaibigan Nagtataka, nagtatanong, Kung kailan kami mapakikinggan Kung gusto mo akong subukan Bakit hindi mo subukan Subukan mo akong pigilan Subukan niyo kami Ang awit ng kabataan Ang awit ng panahon Hanggang sa kinabukasan Awitin natin ngayon
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kabataan. .. Panahon. .. Kabataan. .. ***Nakaupo siya sa isang madilim na sulok Ewan ko ba kung bakit sa libo-libong babaeng nandoon Wala pang isang minuto Nahulog na ang loob ko sa'yo Gusto ko sanang marinig ang tinig mo Umasa na rin na sana'y Mahawakan ko ang palad mo Gusto ko sanang lumapit Kung hindi lang sa lalaking kayakap mo (CHORUS) Dalhin mo ako sa iyong palasyo Maglakad tayo sa hardin ng 'yong kaharian Wala man akong pag-aari Pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan O aking prinsesa Prinsesa Prinsesa Prinsesa 'Di ako makatulog Naisip ko ang ningning ng 'yong mata Nasa isip kita buong umaga, buong magdamag Sana'y parati kang tanaw O ang sakit isiping ito'y isang panaginip Panaginip lang Repeat CHORUS Prinsesa Prinsesa Prinsesa. .......
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2011 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Galang during the Spring '11 term at East Los Angeles College.

Ask a homework question - tutors are online