Appendix B (FINAL) - Appendix B THEMES Participant A...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Appendix B THEMES Participant A Participan t B Participan t C Participan t D Participant E Partic ipant F A. Volatility of Emotional Conditions a.1. Grievances over financial difficulties= 5/6 a.29.1 Yung sahod un di sapat . e.3.14 Kasi may utang yung asawa ko halagang P43,000.00. a.2. Feeling of remorse over the imprisonment of partner – 5/6 e.5.1 Masakit. e.9.2 At yung masakit nga sa akin, twice a week lang akong pumupunta doon. e.9.3 Hindi rin ako satisfied sa ganyan dahil
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ako mismo araw- araw kasama ko yung pamilya ko. a.3. Adjustment to existing plight-4/6 e.11.5 Tiyaga lang at saka tiis, konting panahon pa dahil para makapag-ipon ng sakto para (pangpiyansa) sa misis ko. a.4. Renunciation of accusation-4/6 a.4.4 Kasi nasabit lang siya, nadamay lang siya. a.4.5 Sinabi lang ng kaibigan niya pakakainin lang siya ng sardinas tapos yun, nadamay siya napagbintangan e.4.1 Actually pinagbintangan lang siyang kumuha ng pera eh. e.4.14 Iyon, pinagbintangan. e.4.16 Tapos yun, pinagbintangan siya ng ganun na lang.
Background image of page 2
. B. Spiritual Significance in Obstacle Encounter b.1. Strength from faith beliefs= 3/6 a.61.1 Ayon sa kanya kami tumatawag kapag may kailangan kami. e.13.5
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2011 for the course ECONOMICS 101 taught by Professor Galang during the Spring '11 term at East Los Angeles College.

Page1 / 11

Appendix B (FINAL) - Appendix B THEMES Participant A...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online