{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

participant e table 1 - Participant E Table 5 Initial...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Participant E Table 5 Initial Impression Conversation Preliminary Themes SN: Magandang hapon po. SN: Ako po si Zyralynn Lisondra galing po ako sa Angeles University Foundation para mangalap po ng impormasyon sa mga asawang lalaki ng mga nabilanggong ina. So, kayo po ang napili naming sa interview na ito... Maaari po ba naming malaman ang inyong pangalan upang matawag ko po kayo ng maayos sa interview na ito. Para po sa buong interview natin, matatawag po naming kayo ng maayos. R: Fer... SN: Mang Fer, eto po yung katanungan... Kumusta po ang buhay ninyo simula nang mabilanggo ang inyong asawa? Acceptance of crime of partner e.3.5 E kasi, actually, may nagawa talagang kasalanan yung misis ko kaya pinabayaan ko na ganun e hindi naman pinwersa. Worries about children R: e.3 Kasi noong una nung bago pa mabilanggo yung misis ko, galing kami sa pamamasada. e.3.1 Ngayon, noong pag-uwi naming kinabukasan nong umaga lumabas kami sa bahay. e.3.2 Pagkatapos pagdating ng alas diyes o alas onse umuwi nakami sa amin tapos may dumating na pulis na nakasibilyan. e.3.3 May
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
e.3.6 Pagkatapos nangangamba pa rin ako. e.3.7 Nangangatog yung mga tuhod ko. e.3.8 Tapos yun, dahil kasi sa mga anak ko Dalawa kasi mga anak ko eh. e.3.9 Eh yung anak ko iniisip ko kung paano sila maalagaan. e.3.10 Iyong araw-araw na pagbibihis at paghihilamos sa kanila, pagligo, pagkain...ganyan... Support from relatives e.3.12 E ngayon ang ginawa ko yung mga anak ko ibinigay ko muna sa manugang (biyenan) ko na paalaga muna yung mga anak ko. Expresses great interest in accomplishing financial charges e.3.13 Para maghanapbuhay muna ako. e.3.17 Ang ginawa ko naghanapbuhay ako. e.3.18 Nag- iipon, kahit papaano nagtitipid. e.3.19 Nagtitipid para makuha ko yung P21,000.00 para pangpiyansa sa misis ko. Loneliness e.3.20 Kasi kung ako lang ang mag- isa, hindi ko makakayanan yung habangbuhay na nasa kulungan ang misis ko. kasama siya na nakasibilyan na pulis, e syempre pagkatapos noon ay kinabahan na ako. e.3.4 E nong nagusap-usap kami.. ganun.. e.3.5 E kasi, actually, may nagawa talagang kasalanan yung misis ko kaya pinabayaan ko na ganun e hindi naman pinwersa. e.3.6 Pagkatapos nangangamba pa rin ako. e.3.7 Nangangatog yung mga tuhod ko. e.3.8 Tapos yun, dahil kasi sa mga anak ko Dalawa kasi mga anak ko eh. e.3.9 Eh yung anak ko iniisip ko kung paano sila maalagaan. e.3.10 Iyong araw-araw na pagbibihis at paghihilamos sa kanila, pagligo, pagkain...ganyan... e.3.11 Kasi walang kasama sa bahay kung hindi lang yung misis ko. e.3.12 E ngayon ang ginawa ko yung mga anak ko ibinigay ko muna sa manugang (biyenan) ko na paalaga muna yung mga anak ko. e.3.13 Para maghanapbuhay muna ako. e.3.14 Kasi may utang yung asawa ko halagang P43,000.00. e.3.15 Ngayon nanghihingi ako ng commission on reduction para magkaroon siya ng deduction ng P21,000.00 nalang ang babayaran namin. e.3.16 Wala akong magawa, wala pang pera para sa pagpyansa sa misis ko.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}