24-30 participant F - 24-30 participant FP kasi asawa yung...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 24-30 participant FP:.................. kasi asawa yung, bali man bayaw ko ‘yon kasi ‘yung kapatid yung nanay ko may ano manugang nila ngayon manug siya ay nagkus ng kahoymga hapon siguro mga alas quatro ano alas quatro dapwas trenta’y unogabi na eh hinanap namin pagka-umaga na, umaga, hinanap namin dun sa kuyatwala hayaan natin yun ay diko makita kaya.. kaya nagbalik kami rito kasi nabawasan kami ng mga bungang kahoy ayon inamoy na lang namin nakakamase pagka tatlong linggo na merong nagbalita galing sa munisipyo, titignan niyo dun sa mga mmm yung sapa na maliit na sapa nandoon nakikita niyo pero botol na yon botol na lang yung medyo maalis na sayo inaaano dun sa sapa pinapakinggan nila pero botol na lang, eh kung yung galing sa munisipyo sa kwan malalaman niyo kanya yung nagputol ng kahoyI: Opo.P: Hinanap namin kako siya ay “Hindi dahil kanya nung nagtatalbun don meron dun nakakakita dun botol na lang katutubo yon mamamatay din yon”, eh pinaalam niya sa atin na di namin alam yun yung tao yan di namin kako alam kasi gali.. ikaw yung nag nagsasabi sa akin bago namin kanya nalaman kasi yung di namin kako alam kasi gali....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

24-30 participant F - 24-30 participant FP kasi asawa yung...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online